YAZIM KURALLARI


 

Yazım Kuralları

 

 1. Öneri yazılar A-4 boyutundaki kağıda çift aralıklı olarak yazılmalıdır.  Sayfa kenar boşlukları 2 cm olmalıdır. Sayfaların altına sayfa numarası konmalıdır. Font büyüklüğü en az 10 punto olmalıdır.

 

 1. Gönderilen yazının ilk sayfasında yazının başlığı, öz ve anahtar kelimeler (en az 3, en çok 5) bulunmalıdır. Yazı başlığı, öz ve anahtar kelimeler, hem Türkçe hem de İngilizce olarak verilmelidir. Yazışmaların yapılacağı adres dipnot ile belirtilmeli ve yazarın açık posta adresi yanında, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi de verilmelidir. İlk sayfada ayrıca, dipnot olarak çalışmayı destekleyen kuruluşlar, vb. de belirtilebilir.

 

 1. Öz; derleme ve araştırma makaleleri için 200, editöre mektup için 50 kelimeyi aşmamalıdır. Özde denklem, atıf, standart dışı kısaltmalar, vb. yer almamalıdır.

 

 1. Yazı, Giriş bölümüyle ikinci sayfadan başlamalı ve uygun bölümlere ayrılmalıdır.

Başlık düzeyi

Formatı

1.düzey

Sola Yaslı, Kalın, Sözcükler Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer - 12 Punto

2.düzey

Sola Yaslı, Kalın, Sözcükler Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer – 10 Punto

3.düzey

Sola Yaslı, kalın, italik,  Sözcükler Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer  – 10 Punto

4.düzey

Sola Yaslı, kalın,  Sözcükler Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer – 9 Punto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Notasyon ve kısaltmalar ilgili bilim alanının standart notasyon ve kısaltmaları olmalı veya metin içinde ilk geçtiği yerde tanımlanmalıdır. Gerekli durumlarda, notasyon ve kısaltmalar Giriş bölümünde veya bu bölümü izleyen ayrı bir bölüm içinde verilebilir.

 

 1. Tüm çizimler, haritalar, grafikler, fotoğraflar, vb. şekil olarak değerlendirilmelidir. Şekiller, ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Bunlara metin içinde "Şekil 1." şeklinde atıfta bulunulmalıdır. Her bir şekil için uygun bir başlık kullanılmalı ve başlık şeklin altına numarasıyla birlikte yazılmalıdır.

 

 1. Tablolar ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Tablolara metin içinde numaralarıyla "Tablo 1." şeklinde atıfta bulunulmalıdır. Her bir tablo için uygun bir başlık kullanılmalı ve bu başlık tablonun üzerine numarasıyla birlikte yazılmalıdır.

 

 1. Metin içinde başka eserlere yapılan atıflar;
 • Yazar soyadı, yıl ve sayfa kullanılarak "(Yazar, 1999, s.113)" şeklinde yapılmalıdır.
 • İki yazarlı eserlerde iki yazarın soyadı "(Yazar ve Yazar, 2000, s.120)" şeklinde kullanılmalıdır.
 • Daha çok yazarlı eserler, yalnızca ilk yazarın soyadı verilerek "Yazar vd." şeklinde ve yine benzer biçimde yıl ve sayfa numarası yazılarak kullanılmalıdır.
 • Atıfta bulunulan eserler Kaynakça bölümünde ilk yazarın soyadına göre alfabetik liste olarak sıralanmalıdır.
 • İlk yazarı aynı olan eserlerde sıralamayı belirlemek için sırasıyla ikinci ve daha sonra gelen yazarların soyadları kullanılmalıdır.
 • Tüm yazarları aynı olan eserler yılına göre eskiden yeniye doğru sıralanmalıdır.
 • Tüm yazarları ve yılları aynı olan eserler ise yılın sonuna eklenen küçük harfler kullanılarak "1999a" ve "1999b" şeklinde birbirlerinden ayrılmalıdır.
 • İlk yazarı ve yılı aynı olan üç ve daha fazla yazarlı eserler de aynı şekilde ayrılmalıdır.
 • Metnin tümü, ara başlıklar dahil, son notlar (endnote) hariç, iki satır aralıkla yazılır.
 • Metinde paragraflar sola yaslı olarak başlatılır.
 • Metin içinde kitap, dergi ve film, TV programı adları italik yazılır. Örneğin, Siyaset Meydanı programında (…). Ayrıca yeni veya teknik bir terim metin içinde ilk geçtiği anda italik yazılabilir, sonrasında italik yazılmaz. Örneğin, 1990‟lardan sonra alımlama çalışmaları Türkiye‟de de artış göstermiştir. İngilizcede yaygın olan ifadeler ve kısaltmaları italik yazmayın. Örneğin, a priori, vis-a-vis, per se vb… Metinde bir ifadeyi daha çok vurgulamak amacıyla italik yapmayınız.
 • Sayıların kullanımı: Cümlelere başlarken sayısal ifadeler sözcük olarak verilir. Örneğin: Kırkbeş tezden yirmisi (…) metin analizi üzerineydi, kalan 15 tanesi üretim süreçlerinin ekonomi politiği ile ilgiliydi.
 • Bir ifadeyi aniden kesintiye uğratacak bir bilgi veriliyorsa, çift çizgi kullanılır. Örneğin: Bu iki katılımcı – biri   ilk gruptan diğeri ikinci gruptan seçilmişlerdi- ayrı ayrı test edildiler.
 • Metinde dipnotlar, ilgili olduğu sayfada numaralandırılarak verilir; metin sonuna konulmaz.
 • Metinde sadece tek ek var ise Ek olarak italik başlıklandırılabilir ve metinde böyle yer alabilir. Birden çok ek var ise Ek A, Ek B diye harflendirilerek sıralanabilir. Metin sonunda yer alan bu eklere başlıkları verilmelidir. ana metinde etiketleri ile belirtilmelidir. Örneğin: Türkiye‟de yapılmış haber konusundaki doktora tezlerinin ve master tezlerinin konu dağılımına bakıldığında (Ek A ve Ek B), 1990‟lardan itibaren bunların çoğunun temsil, ideoloji ve söylem meselelerine odaklandığı görülmektedir.

 

      Kaynakça

 

 • Kaynakçada tüm yazarların soyadları ve diğer adlarının ilk harfleri yer almalıdır. Kaynaklar aşağıdaki örneklere uygun olarak yazılmalıdır.

 

 • Kaynakçada aynı yazarın çok sayıda kaynağı varsa, kaynaklar eskiden yeni tarihe doğru sıralanarak yazılır. Aynı tarihli kaynaklarda harf ile sıralama yapılır. Örneğin: 2000a, 2000b.

 

 • Dergilerin varsa DOİ numaraları yazılır. Örneğin: Anderson, A. K. (2005). Affective Influences on the Attentional Dynamics Supporting Awareness. Journal of Experimental Psychology: General, 154, 258–281. doi:10.1037/0096- 3445.134.2.258   Yoksa url numaraları yazılır. Örneğin Fe:Feminist eleştiri dergisi url’si. http://cins.ankara.edu.tr/cansun.html

 

 • Klasik eserlerin (Marx, Freud gibi) özgün tarihleri biliniyorsa kaynağın sonunda şu şekilde verilir: (Özgün eser 1846 tarihlidir)

 

 • Aynı soyadlı yazarlardan, yayını daha eski tarihli olsa bile adının ilk harfi alfabetik olarak önce gelen kaynakçada önce belirtilir. Örneğin: Köker, E. (1998). Politikanın İletişimi İletişimin Politikası,  Ankara:Vadi. Köker, L. (2007). Hukuk Reformları Sürecinde Türkiye‟nin İnsan Hakları Sorunu. İnsan Hakları Haberciliği, (derl.) Sevda Alankuş, İstanbul: IPS Vakfı. 

 

 • Kitap ve raporların kaynakçada gösteriminde önce yayınlandığı yer ve sonra kitabevi, yayınevi adı, ‘kitabevi’, ‘yayınevi’, ‘yay.’ vb. ekler  belirtilmeksizin verilir.Örneğin:

 

                           Ankara: İmge

                           İstanbul:Metis

                          New York, NY: McGraw-Hill

                          Newbury Park,CA:Sage

                          London, UK:Routledge

                          Ankara: TÜBA

                          İstanbul: Konrad Adenauer Vakfı.

 

        Tek yazarlı kitap

      Abisel, N. (2006). Sessiz Sinema. Ankara: Deki.

      Zizek, S. (2009). Matrix: Ya da Sapkınlığın İki Yüzü. Bahadır Turan (Çev.). 

      İstanbul: Encore.

 

Çok yazarlı kitap

Abisel, N., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S.R. & Ulusay, N. (2005). Çok Tuhaf Çok Tanıdık. İstanbul: Metis.

 

Editörlü kitap

Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal Alan. İstanbul: Hil.

 

Editörlü kitapta bölüm

Kejanlıoğlu, B. (2005). Medya Çalışmalarında Kamusal Alan Kavramı. Meral Özbek (Ed.), Kamusal Alan içinde (s. 689-713). İstanbul: Hil. 

 

 

 

Birden çok baskısı olan kitap

Strunk, W. Jr. & White, E. B. (2000). The Elements of Style (4. Baskı). New 

 York: Longman.

 

Sadece elektronik basılı kitap

O'Keefe, E. (n.d.). Egoism & the cnsts in Western values. erişim

http://www.onlineoriginals.com/showitem .asp litem I 135 

 

Kitabın elektronik versiyonu Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen dream. J. Strachey (Ed. & Trans.), The standart edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 4, pp. 96-121). http://books.google.com/books (Özgün eser 1900 tarihlidir)

 

Shotton, M. A (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX

Reader version]. Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp

 

Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide

to healing, recovery, and growth [Adobe Digital Editions version]. doi: 1 0.1036/0071393722

 

Elektronik adresten yararlanılan kaynakta, kaynağın erişilebileceği URL verilir. 

http://www.bianet.org/bianet/toplum/119375-avatar-in-sozde-solculugu-uzerine

 

Elektronik makaleler: varsa digitaj object identifier (DOI) numarası belirtilmelidir.

Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in

companies. Knowledge Management Research & Practice. Advance online

publication. doi: 1 0.1 057/palgrave.kmrp.8500141

 

Elektronik gazete makaleleri

Çetin, Ö. (2010, 21 Ocak). Televizyon alışkanlıklarımız IPTV ile değişecek. www.hurriyet.com.tr

 

Çok ciltli çalışmalar

Pflanze, O. (1963-1990). Bismarc and the Development of Germany (Cilt 1-3). Princeton, NJ: Princeton University Press.

Metin İçinde:

(Pflanze, 1963-1990)

 

Çok ciltli çalışmalarda tek cilt kullanımı

Pflanze, O. (1990). The Period of Fortification, 1880-1898: Cilt 3. Bismarck and The Development of Germany. Princeton, NJ: Princeton University Press.

 

Daha önceki bir baskının yeni basımı

Smith, A. (1976). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. E. Cannan (Ed.). Chicago: University of Chicago Press. (İlk baskı 1776).

Metin İçindeyse:(Smith, 1776/1976)

 

Kitaptan çevrilmiş bölüm

Kaynakça:

Weber, M. (1958). The Protestan Ethic and The Spirit of Capitalism. T. Parsons (Çev.). New York: Charles Scribner‟s Son. (İlk baskı. 1904-1905).

Metin İçindeyse: (Weber, 1904-1905/1958)

 

Rapor ve teknik makaleler

Gencel Bek, M. (1998). Mediscape Turkey 2000 (Report No. 2). Ankara: BAYAUM.

 

Dergiden tek yazarlı makale

Aktay, Y. (1999). Aklın Sosyolojik Soykütüğü: Soy Akıldan Tarihsel ve Toplumsal Akla Doğru. Toplum ve Bilim, 82, 114-140. 

 

Dergiden çok yazarlı makale

Binark, F. M., Çelikcan, P. (1998). Mahremin Müzakereye  Çağrılması 

ve Yıldo Örneği. Kültür ve İletişim, 1 (2), 197-214. 

 

 

 

Elektronik dergiden makale

Conway, P. (2003). Truth and reconciliation: The road not taken in 

Nambia. Online Journal of Peace and Conflict Resolution, 5 (1).  

(varsa doi numarası, yoksa URL verilir. URL örneği: http://www.trinstitute.org/ojpcr/5_1conway.htm

Kaynağa ait sayfanın adresi (URL) ya da varsa sadece doi numarası yeterlidir. 

 

Yazarı belli olmayan editör yazısı 

Editorial: "What is a disaster" and why does this question matter? [Editorial•].

(2006). Journal of Contingencies and Crisis Management, 14, 1-2.

 

Yazarı belli olmayan gazete ve dergi yazıları için 

The United States and the Americas: One History in Two Halves. (2003, 13 Aralık). Economist, 36.

Strong afterchocks continiue in California. (2003, 26 Aralık). New York Times [Ulusal Baskı.]. s.23.

Metin İçindeyse: (United States and the Americas, 2003)

(Strong aftershock, 2003)

 

Yazarı belli olan gazete ve dergi yazıları için

Bruni, F. (2003, 26 Aralık). Pope pleads for end to terrorism and war. New York Times, s.21.

 

Tanıtım yazıları

Orr, H. A. (2003, 14 Ağustos). What‟s not in your genes. [Review of the book Nature via nurture: Genes, experience, and what makes us human]. New York Review of Books, 50, 38-40.

 

Basılmamış tezler, posterler, bildiriler: YOK‟den indirilmiş ise URL adresi de künye bilgileri sonuna verilir.

Sarı, E. (2008). Kültür Kimlik ve Politika: Mardin’de Kültürlerarasılık. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 

Ansiklopediler

Balkans: History. (1987). Encyclopaedia Britannica içinde (15. Baskı. Cilt. 14, s. 570-588). Chicago: Encyclopaedia Britannica. 

Metin İçindeyse: (Balkans: History, 1987)

 

Sözlükler

Gerrymander. (2003). Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11. Baskı). Springfield, MA: Merriam-Webster‟s.

 Metin İçindeyse: (Gerrymander, 2003)

 

Görüşme

Arroyo, Gloria Macapagal. (2003). A time for Prayer. Michael Schuman ile söyleşi. Time. 28 Temmuz 2003. Erişim Tarihi 13 Ocak 2004, http://www.times.com/time/nation/article/0,8599,471205,00.html

 

Televizyon programı

Kaynakça

Long, T. (Yazar), ve Moore, S. D. (Yönetmen). (2002). Bart vs. Lisa vs. 3. Sınıf [Televizyon Dizisi]. B. Oakley ve J. Weinstein (Yapımcı), Simpsonlar içinde. Bölüm: 1403 F55079. Fox.

Metin İçindeyse: (Simpsonlar, 2002)

 

Film

Huston, J. (Yönetmen/Senaryo Yazarı). (1941). Malta Şahini [Film]. U.S.: Warner.

Metin İçindeyse: (Malta Şahini, 1941) 

 

Fotoğraf

Adams, Ansel. (1927). Monolith, the face of Half Dome, Yosemite National Park [Fotoğraf]. Art Institute, Chicago. 

Metin İçindeyse: (Adams, 1927)

 

                          Not: Metin içinde ve kaynakçada APA’nın kullanımıyla ilgili olarak  Ankyra  Ankara Üniversitesi Sosyal  

 

                                         Bilimler Dergisi (http://sbedergisi.ankara.edu.tr/apa60.pdf) den  yararlanılmıştır.