YAZIM KURALLARI


ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

EDİTORYAL POLİTİKALAR VE HAKEM SÜRECİ

 

Yayın Politikası

Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin içeriği sosyal ve beşeri bilimler temel alanında derginin amaç ve kapsamı ile uyumlu olmalıdır. 

Genel İlkeler

Önerilen yazının daha önce yayımlanmadığı, yayımlanmak üzere kabul edilmediği ve halen başka bir yerde yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmadığı yazar/lar tarafından açıkça belirtilmeli ve her bir yazar tarafından onaylanmalıdır. Dergimize yayımlanmak üzere önerilen makaleler gönderildikten sonra yazar sırası değiştirilemez, yazar ismi silinemez ve yeni bir yazar eklenemez.

Derginin kapsam alanına uygun olan makaleler Editör tarafından değerlendirilmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Editör hakem raporlarının sonuçları doğrultusunda makalenin düzeltilmesine, reddine ya da kabulüne karar verir.

Açık Erişim İlkesi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin, tüm içeriği ücretsiz olarak sunulur. 

İşlemleme Ücreti

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne yayımlanmak üzere önerilen makalelerin yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Derginin tüm giderleri Anadolu Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin, tüm içeriği ücretsiz olarak sunulur. 

Makale Değerlendirme Kabul Şartı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin yayın ilke ve kurallarına uymayan makaleler değerlendirmeye alınmaz ve gerekli düzenlemelerin tamamlanması için makale yazara/lara iade edilir.

Hakem Süreci

Editör önerilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar. Hakemlerin ve yazarların kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir. Aynı şekilde hakemlerde tarafsız olmaya ve gönderilen makalelerin tüm bilgilerinin gizli kalmasına özellikle dikkat etmelidirler. Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yayın kararı yazar/lar makalesini hakemlerin önerileri doğrultusunda düzenledikten sonra Editör tarafından verilir.

YAYIN ETİĞİ VE İLKELER

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne önerilen yazının daha önce yayımlanmadığı, yayımlanmak üzere kabul edilmediği ve halen başka bir yerde yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmadığı yazar/lar tarafından açıkça belirtilmeli ve her bir yazar tarafından onaylanmalıdır. Editör tarafından değerlendirilen her bir makale alanında uzman en az iki hakem tarafından çift kör değerlendirmeden geçirilir.

Kabul edildikten sonra etik standartlara uygun olmadığı tespit edilen tüm makaleler yayından çıkarılır. Bu duruma yayından sonra tespit edilen makaleler de dahildir.

Araştırma Etiği

Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Dergi araştırma etiğinde en yüksek standartları gözetir. 

Dergi aşağıda tanımlanan uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimser;

-       Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.

-       Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemleri ve öngörülen olası kullanımları; araştırmaya katılımın gerektirdikleri ve varsa riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.

-       Araştırma katılımcılarının sağladığı bilgilerin gizliliği ve yanıt verenlerin gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma katılımcıların özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.

-       Araştırma katılımcıları gönüllü olarak araştırmada yer almalı, herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar.

-       Katılımcıların zarar görmesinden kaçınılmalıdır. Araştırma, katılımcıları riske sokmayacak şekilde planlanmalıdır.

-       Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.

-       Deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır. Çocukların ve vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır.

-       Çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır.

-       İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmesi gerekir.

Yazarların Sorumluluğu

Yazar önerilen yazının daha önce yayımlanmadığı, yayımlanmak üzere kabul edilmediği ve halen başka bir yerde yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır. Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmaları gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

Yazarların isim sıralaması ortak verilen bir karar olmalıdır. Tüm yazarlar yazar sıralamasını Telif Hakkı Anlaşması Formunda imzalı olarak belirtmek zorundadırlar.

Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan tüm bireyler “teşekkür / bilgiler” kısmında sıralanmalıdır. Bunlara örnek olarak ise sadece teknik destek sağlayan, yazıma yardımcı olan ya da sadece genel bir destek sağlayan, finansal ve materyal desteği sunan kişiler verilebilir.

Bütün yazarlar, araştırmanın sonuçlarını ya da bilimsel değerlendirmeyi etkileyebilme potansiyeli olan finansal ilişkiler, çıkar çatışması ve çıkar rekabetini beyan etmelidirler. Bir yazar kendi yayınlanmış yazısında belirgin bir hata ya da yanlışlık tespit ederse, bu yanlışlıklara ilişkin düzeltme ya da geri çekme için editör ile hemen temasa geçme ve işbirliği yapma sorumluluğunu taşır.

Editör ve Hakem Sorumlulukları

Editör, tarafsız olarak yayına gönderilen tüm makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar. Editör gerek makalenin değerlendirme sürecinde gerekse yayın aşamasında hakemlerin ve yazarların kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir. Editör; hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve Dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür.

Hakemlerde makale yayımlanıncaya kadar çalışmanın tüm verilerini gizli tutmaya ve değerlendirme sürecinde tarafsız olmaya özen göstermelidirler. Herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar. Kendisine gönderilen makaleyi zamanında değerlendiremeyecek durumda olan ya da çalışmanın kendi uzmanlık alanında olmadığını düşünen hakem konuyu mutlaka Editöre bildirmelidir.

 

YAZILARIN HAZIRLANMASI

Dil

Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca’ dır.

Yazıların Hazırlanması ve Gönderimi

Dergimize makale gönderimi online olarak DergiPark üzerinden yapılmalıdır. Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların her türlü sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir. Yazarlardan Dergi Editörlüğü tarafından yayın kurulu ve hakem raporları doğrultusunda, metin üzerinde bazı düzeltmeler yapmaları istenebilir.

Gönderilen yazılar, yazının yayınlanmak üzere gönderildiğini ifade eden, makale türünü belirten ve makaleyle ilgili bilgileri içeren (bkz: Son Kontrol Listesi) bir mektup; yazının elektronik formunu içeren Microsoft Word 2003 ve üzerindeki versiyonları ile yazılmış elektronik dosya ve tüm yazarların imzaladığı Telif Sözleşmesinin eklenerek gönderilmelidir.

1.     Öneri yazılar A-4 boyutundaki kağıda çift aralıklı olarak yazılmalıdır.  Sayfa kenar boşlukları 2 cm olmalıdır. Sayfaların altına sayfa numarası konmalıdır. Font büyüklüğü 12 punto Times New Roman harf karakteriyle hazırlanmalıdır.

 1. Gönderilen yazının ilk sayfasında yazının başlığı, öz ve anahtar kelimeler (en az 3, en çok 5) bulunmalıdır. Yazı başlığı, öz ve anahtar kelimeler, hem Türkçe hem de İngilizce olarak verilmelidir. 
 1. Öz; derleme ve araştırma makaleleri için 200, editöre mektup için 50 kelimeyi aşmamalıdır. Özde denklem, atıf, standart dışı kısaltmalar, vb. yer almamalıdır.
 1. Yazı, Giriş bölümüyle ikinci sayfadan başlamalı ve uygun bölümlere ayrılmalıdır.
 1. Notasyon ve kısaltmalar ilgili bilim alanının standart notasyon ve kısaltmaları olmalı veya metin içinde ilk geçtiği yerde tanımlanmalıdır. Gerekli durumlarda, notasyon ve kısaltmalar Giriş bölümünde veya bu bölümü izleyen ayrı bir bölüm içinde verilebilir.
 1. Tüm çizimler, haritalar, grafikler, fotoğraflar, vb. şekil olarak değerlendirilmelidir. Şekiller, ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Bunlara metin içinde "Şekil 1." şeklinde atıfta bulunulmalıdır. Her bir şekil için uygun bir başlık kullanılmalı ve başlık şeklin altına numarasıyla birlikte yazılmalıdır.
 1. Tablolar ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Tablolara metin içinde numaralarıyla "Tablo 1." şeklinde atıfta bulunulmalıdır. Her bir tablo için uygun bir başlık kullanılmalı ve bu başlık tablonun üzerine numarasıyla birlikte yazılmalıdır.
 1. Metin içinde başka eserlere yapılan atıflar;

·      Yazar soyadı, yıl ve sayfa kullanılarak "(Yazar, 1999, s.113)" şeklinde yapılmalıdır.

·      İki yazarlı eserlerde iki yazarın soyadı "(Yazar ve Yazar, 2000, s.120)" şeklinde kullanılmalıdır.

·      Daha çok yazarlı eserler, yalnızca ilk yazarın soyadı verilerek "Yazar vd." şeklinde ve yine benzer biçimde yıl ve sayfa numarası yazılarak kullanılmalıdır.

KAYNAKÇA

Bilimsel makaleler için yazarlar bu kaynaktan yazılı izin ve iletişimin doğruluğunu gösterir belge almalıdır. Kaynakların doğruluğundan yazar/lar sorumludur. Yazar/lar faydalandıkları kaynakların tamamını metinde APA 6. sürüm formatında belirtilmelidir. 

Referans Stili ve Formatı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergsi, metin içi alıntılama ve kaynak gösterme için APA (American Psychological Association) kaynak sitilinin 6. sürümünü benimser. Makale hazırlanırken yararlanılan tüm kaynaklar kaynakçada APA 6. Sürüm formatına uygun olarak belirtilmelidir.

APA 6. Edisyonu hakkında detaylı bilgi için:

-       American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: APA.

-       http://www.apastyle.org/

 

SON KONTROL LİSTESİ

Aşağıdaki listede eksik olmadığından emin olun:

● Editöre mektup

 • Makalenin türü
 • Başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu bilgisi
 • Sponsor veya ticari bir firma ile ilişkisi (varsa belirtiniz)
 • İstatistik kontrolünün yapıldığı (araştırma makaleleri için)
 • İngilizce yönünden kontrolünün yapıldığı
 • Yazarlara Bilgide detaylı olarak anlatılan dergi politikalarının gözden geçirildiği
 • Kaynakların APA6’ya göre belirtildiği

● Telif Sözleşmesi

● Daha önce basılmış ve telife bağlı materyal (yazı-resim-tablo) kullanılmış ise izin belgesi

● Kapak Sayfası

 • Makalenin türü
 • Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı
 • Yazarların ismi soyadı, unvanları ve bağlı oldukları kurumlar (üniversite ve fakülte bilgisinden sonra şehir ve ülke bilgisi de yer almalıdır), e-posta adresleri
 • Sorumlu yazarın e-posta adresi, açık yazışma adresi, iş telefonu, GSM, faks nosu
 • Tüm yazarların ORCID’leri

● Makale ana metni

 • Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı
 • Özetler: 180-200 kelime Türkçe ve 180-200 kelime İngilizce
 • Anahtar Kelimeler: 3-5 adet Türkçe ve 3-5 adet İngilizce
 • Makale ana metin bölümleri
 • Finansal destek (varsa belirtiniz)
 • Çıkar çatışması (varsa belirtiniz)
 • Teşekkür (varsa belirtiniz)
 • Tablolar-Resimler, Şekiller (başlık, tanım ve alt yazılarıyla)

NOT: Çalışması yayınlanmak üzere kabul edilen yazarlarımızdan "Genişletilmiş Özet" talep edilecektir.