SON SAYI


17 (4), 2017
Doç. Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş & Arş. Grv. Asiye Kamber
İç Göç ve Mekânsal Dışlanma


Öner Samat
Türk Kamu Yönetiminde İç Denetimden Beklentiler: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Örneği


Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk, Yrd. Doç. Dr. F. Zeynep Özata & Yrd. Doç. Dr. Feyza Ağlargöz
Turkish versus English? İngilizce Marka Adlarının Tüketici Tutumları ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi


Assoc. Prof. Dr. Güler Sağlam Arı & Assist. Prof. Dr. Ece Konaklıoğlu
The Meaning of Human Resource Management for HR Managers: A Metaphor Analysis


Dr. Gonca Aslan
Yaratıcı Endüstrilerin Yükselişi: Geçmiş, Bugün ve Gelecek


Yrd. Doç. Dr. İsmail Tamer Toklu & Yrd. Doç. Dr. Arzu Tuygun Toklu
Ürün Adı Değişimi ile Yapılan Yeniden Markalamaya Tüketici Tepkisi: Pirina Yağı Üzerine Bir Araştırma


Gülsüm Kara & Yrd. Doç. Dr. Halil Semih Kimzan
Marka Deneyimi ve Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkide Müşteri Tatmininin Rolü


Yrd. Doç. Dr. Yusuf Yalçın İleri
Örgütlerde Bilgi Güvenliği Yönetimi, Kurumsal Entegrasyon Süreci ve Örnek Bir Uygulama


Burçak İlter Timurçin & Yrd. Doç. Dr. Füsun Curaoğlu
Kobi’lerin Tasarımla İlişkisi Kapsamında Eskişehir Mobilya Sektörü


Okt. Özlem Atar
Popüler Kültür Ürünlerinde Mitolojik ve Dini Öğeler: İnsan Lekesi ve Housekeeping Örnekleri


Gizem Atay, Yrd. Doç. Dr. Hakan Acaroğlu & Prof. Dr. M. Celalettin Baykul
G-7 Ülkelerinde Rüzgâr Enerjisi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Eşbütünleşme Yaklaşımı ile Analizi


Yrd. Doç. Dr. Zeynep Çakmakçı
Bizans Dönemi Mekân Aydınlatmasında “İslami Tipte” Cam Kandiller