SON SAYI


19 (3), 2019
Doç. Dr. Süleyman İlaslan1
Kamu Hizmeti Yayıncılığında Markalaşma Yönelimi ve Piyasa İlişkileri Temelinde Ortaya Çıkan Çelişkiler


Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Orkun Oral
Comparison of The Winters’ Seasonality Exponential Smoothing Method With The Pegels’ Classification: Forecasting of Turkey's Economic Growth Rates


Dr. Serap Can
New Media in Internal Communications


Assoc. Prof. Dr. Ahmet Emre Demirci
Organizational Culture and Management Cynicism: How Different Cultural Profiles Affect Cynical Views on Managers


Dr. Mutlu TOKMAK
Kamu Çalışanlarında Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılık Düzeyi Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma: Bursa ve Afyonkarahisar İli Örneği


Hilal Demirhan & Dr. Öğr. Üyesi Erdal Eke
Kuşaklar Bağlamında Tüketici Sağlığı Bilişimine Yönelik Bir Araştırma


Tahsin Güler & Abdullah Yılmaz
Bir Yönetişim Reformu Olarak Devletin Gülen Yüzü: “Açık Kapı” Uygulaması


Dr. Rza Mammadov & Prof. Dr. Erdal Gümüş
İlköğretim, Kamu Eğitim Harcaması ve Ekonomik Büyüme


Dr. Öğr. Üyesi Kürşad Emrah Yıldırım
Mahalli İdarelerce Yürütülen Hizmetlere İlişkin Şikâyetlerin İncelenmesi ve Yerel Yönetimler Kamu Denetçisinin Gerekliliği


Dr. Öğr. Üyesi Mehmed Zahid Çögenli
Soma Maden Kazasından Sağ Kurtulan İşçilerin Travma Sonrası Stres Problemlerinin ve Psikolojik Süreçlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma


Dr. Öğr. Üyesi Ekin Erdem
Karl Popper’in Platon Eleştirisinin Epistemolojik ve Politik Kökenleri


Dr. Halil Özcan ÖZDEMİR
Konaklama İşletmelerinde Çalışan Personelin Psikolojik Sermayeleri ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkiler


Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Uysal
Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'nin Twitter Kullanımına Yönelik Eğilimleri ve Takipçilerinin Tepkileri Üzerine Bir Analiz


Duru Şahyar Akdemir
Türkiye’de Yükseköğretimde İnsan Hakları Eğitimi: Kamu Yönetimi Bölümleri Örneği


Dr. Necmettin Çelik
Bölgelerarası Gelişmişlik Farklılıklarının Çözümünde Teşvik Politikalarının Etkinliği: Türkiye İBBS-II Örneği


Prof. Dr. Handan YOLSAL & Doç. Dr. Özlem YORULMAZ
Gini Katsayısı ile Türkiye’deki Üniversitelerin Araştırma Çıktıları Arasındaki Farkın Değerlendirilmesi


Dr. Öğr. Üyesi H. Buluthan Çetintaş
Diyalojik Paydaş İletişimi İçin Twitter Kullanımı


Prof.Dr. Şahin Karasar & Dr. Öğr. Üyesi Meltem Çiçek
Yöneticinin Hazine Dairesi: İtibar Yönetimi Selim-Nâmeler Ekseninde İtibar Yönetimine Bakış


Sultan Salur
Bilgi Ekonomisi Göstergeleri Bakımından Türkiye’nin Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri Arasındaki Yeri


Pınar Karhan
Sartre ile Kierkegaard’un Varoluşçu Özneleri Dijital Özneye Karşı: Öznellik Egemen İdeolojiyi Yenebilir mi?


Ümit Soylu
Türk - Alman İlişkilerinin Yansımaları: Almancaya Geçen Türk Devlet Sistemi Unvanları


Dr. Duygu Türk & Assoc. Prof. Dr. Yiğit Karahanoğulları
A Critical Evaluation of Poulantzas's Theory of the State


Aybike Tuba Özden
Etik Tüketici Davranışı: Marka Odaklı Karar Verme Tarzı ve Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma


Arş. Gör. Ali Benli & Prof. Dr. Özgür Tonus
Türkiye Ekonomisinde Cari İşlemler Açığının Belirleyicileri: Dönemler Arası Yaklaşım