Türkiye’deki Lisansüstü Karşılaştırmalı Eğitim Tezlerinin Çok Boyutlu Bir İncelemesi


A Multidimensional Analysis of Graduate Level Comparative Education Dissertations in Turkey


Arş. Grv. Seray TATLI
Doç. Dr. Oktay Cem ADIGÜZEL


ÖZET
Karşılaştırmalı eğitim, farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin incelenerek, benzerlik ve farklılıklarının tespit edilmesi ve benzer sorunlara karşılaştırmalar yoluyla çözüm yolları önerilebilmesi için yapılan araştırmaları içeren eğitimle ilgili bir çalışma alanıdır. Türkiye’nin de gelişebilmesi ve uluslararası alanda rekabet edebilmesi için gelişmiş ülkelerdeki iyi örnek oluşturabilecek eğitim uygulamalarının incelenerek, bu uygulamaların Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 2000- 2010 yılları arasında Türkiye’de karşılaştırmalı eğitim üzerine gerçekleştirilen lisansüstü tezlerin incelenerek Türkiye’de gerçekleştirilen karşılaştırmalı eğitim çalışmalarının durumuna ilişkin tespitler yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, araştırmanın verileri belgesel tarama yöntemi ile toplanmış ve elde edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Buna göre, tezler; yılları, karşılaştırma yapılan alanlar ve ülkeler, karşılaştırmalı eğitim yaklaşımları ve veri toplama tekniklerine göre incelenmiştir. İnceleme sonucunda, karşılaştırmalı eğitim tezlerinin daha çok yüksek lisans düzeyinde olduğu, karşılaştırmaların büyük çoğunluğunun ilköğretim alanında yoğunlaştığı ve AB ülkeleriyle yapıldığı, tezlerde en çok yatay yaklaşıma dayalı karşılaştırmalar ve veri toplama tekniği olarak da doküman incelemesi kullanıldığı görülmüştür.


ABSTRACT
Comparative education is a science field consists of studies which aim to determine the similarities and differences between education systems of countries and suggest solution ways for similar problems. For developing and competing in international area, it is really impor tant for Turkey to look into the education systems in developed countries and consider them towards Turkey’s needs. The purpose of this research is to determine the situation of comparative education dissertations in Turkey by analyzing the postgraduate dissertations about comparative education written in 2000-2010 years at Turkey. In this context, the data of research was collected by documentary review and the collected data was analyzed by descriptive methods. Accordingly, the dissertations were analyzed in terms of years, comparison areas and countries, comparative education approaches and data collection techniques. As a result, we can say that most of dissertations were studied in MA level and comparisons are mostly about primary education and EU countries, horizontal approach and documentary review are most common techniques used in comparative education dissertations in Turkey.


ANAHTAR KELİMELER: Karşılaştırmalı Eğitim, Belgesel Tarama, Betimsel Analiz.


KEYWORDS: Comparative Education, Document Review, Descriptive Analysis.

[PDF]