Yazılıkaya-Midas Vadisi’nde Yer Alan Kalelerin Konumsal İlişkilerinin 2 ve 3 Boyutlu Modellenmesi


2 and 3 Dimensional Modelling of the Spatial Relationships Among Fortresses in the Yazılıkaya-Midas Valley


Öğr. Grv. Yusuf POLAT
Yrd. Doç. Dr. Metin ALTAN


ÖZET
Sayısal harita kullanımı ile birlikte 2 ve 3 boyutlu modelleme çalışmaları son yıllarda büyük bir uygulama alanı bulmuştur. Bu uygulamalar sayesinde arkeolojik alanların daha etkin ve güvenilir bir şekilde analizleri yapılmaktadır. Yüzey araştırmaları ve arkeolojik kazılar sonucunda, insan topluluklarının zaman içerisinde geçirdikleri evreleri, yerleşme yerleri ve ekonomik yapıları gibi özellikleri sayısal ortamda modellenerek haritalanmakta ve veritabanı etkileşimli analizler sayesinde daha hızlı ve ekonomik olarak değerlendirilebilmektedir. Bu çalışmada Yazılıkaya-Midas Vadisi’nde bulunan kalelerin konumsal ilişkileri, sayısal ortamda 2 ve 3 boyutlu olarak incelenmiş ve yorumlanmıştır.


ABSTRACT
In recent years two and three dimensional modeling studies have found large application areas with the use of digital maps. With these applications of the archaeological areas are being analyzed more effectively and reliably. As a result of surveys and archaeological excavations, the development of human societies, settlement areas and features as economical structures are being modeled in digital media and they can be evaluated more quickly and economically by means of the interactive database analyses. In this study, positional relationships of the fortresses in the Yazılıkaya Midas Valley, are examined and interpreted with two and three dimensional digital platforms


ANAHTAR KELİMELER: Yazılıkaya-Midas Vadisi, Frig, Kale, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), 2 Boyutlu Modelleme, 3 Boyutlu Modelleme.


KEYWORDS: The Yazılıkaya-Midas Valley, Phryg, Fortress, Geographic Information System (GIS), 2D Modeling, 3D Modeling.

[PDF]