Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standartları Komitesi Düzenlemeleri Çerçevesinde Etik Eğitimine İlişkin Durum Analizi


A Situation Analysis Related to Ethics Education in Accordance with International Accounting Education Standards Board’s Regulations


Arş. Grv. Sezen Çubukcu


ÖZET
Son yıllarda yaşanan skandallar sonucunda, etik konusuna olan ilgi artmış ve etiğin muhasebe mesleği için önemi daha iyi anlaşılmıştır. Muhasebe mesleğine olan güveni artırabilmek için, muhasebe meslek mensuplarının etik anlayışa sahip olmaları gerekmektedir. Bu amaçla, muhasebe meslek mensubu adayı olan öğrencilere yönelik etik eğitiminin, öğrencilerin eğitim süreçlerinin erken dönemlerinde başlaması gerekmektedir. Bu çalışmada, etik ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren kuruluşlar arasında öncü olan Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standartları Komitesi (IAESB)’nin çalışmaları ayrıntılı bir şekilde incelenmiş, IAESB’nin çalışmalarında belirtildiği üzere etik eğitiminin erken dönemlerde başlaması gerekliliğinin önemi vurgulanmış ve ülkemizdeki üniversitelerin ders programları incelenerek, etik ile ilgili derslerinin zamanlaması analiz edilmiştir. Sonuçta, muhasebe meslek mensuplarının eğitim süreçlerinin erken dönemleri olan lisans ve lisansüstü programlarında, etik derslerinin henüz yeterli düzeyde yer almadığı belirlenmiştir.


ABSTRACT
As a result of corporate scandals, the interest of ethics has been improved and the importance of ethics for accounting profession has been understood more clearly. In order to improve the confidence of accounting profession, accounting professionals should have an understanding of ethics. For his purpose, ethics education for the students who are the candidates for accounting professionals, should start in early years of their education process. In this study, International Accounting Education Standards Board’s (IAESB) which is the pionner instiution among the instiutions performing et hics studies are examined in details, the importance of the necessity to start ethics education in early years of education as addressed in the studies of IAESB, is highlighted and ethics courses’ scheduling is analysed by examining universities course schedule in our country. In conclusion, it is dedicated that the ethics courses have not taken place in adequate level yet in undergraduate and graduate programmes which are early years of accounting professionals’ education process


ANAHTAR KELİMELER: Etik , Muhasebe Eğitimi Standartları, Etik eğitimi


KEYWORDS: Ethichs, Accounting Education Standards, Ethichs Education

[PDF]