ağlarıyÇokuluslu Ekiplerde Kültürel Farklılıklar ve Yönetimi


Management of Cultural Differences in Multinational Teams


Arş. Grv. Dr. Zeynep Gültekin
Doç. Dr. Cemil Ulukan


ÖZET
Çokuluslu ekiplerin etkinliği ve verimliliği açısından, ekip üyelerinin mensubu oldukları ülkelere ait kültürlerin öne çıkan özelliklerinin bilinmesi, olası kültürlerarası çatışmaların öngörülmesi ve çözümüne yönelik önlemler alınması, organizasyonda kültürel farkındalığın yerleştirilmesi ve örgüt kültürüyle uyumlaştırılması gibi konularda bir takım politika, uygulama ve kuralların geliştirilmesi gereklidir. Gittikçe artan önemine karşılık, çokuluslu ekipler ile kültürel farklılıkları bir arada ele alan araştırmalar nicelik açısından çok yetersizdir. Marmaray projesi kapsamında gerçekleştirilen bu araştırmayla, çokuluslu proje ekiplerinin yönetimine ilişkin bilgi birikimine katkıda bulunulması ve çokuluslu ve çok kültürlü ekiplerin yönetim sorumluluğunu taşıyanların politika, kural ve uygulamalar geliştirebilmeleri için somut öneriler sunulması amaçlanmaktadır. Araştırma neticesinde ulaşılan belli başlı bulgular arasında Marmaray proje ekibinin Güdümlü Füze modeline uygun özellikler sergilediği, kültürel farklılıklara yönelik eğitimlere gereksinim olduğu, ekip üyelerine yönelik sosyal aktivitelerin arttırılması gerektiği ve daha etkin bir liderliğe ihtiyaç duyulduğu vardır.


ABSTRACT
Assurance of efficiency and productivity of multinational teams necessitates policies, rules, and procedures covering underlying characteristics of team members’ home country cultures, potential cross-cultural conflicts and their solutions, cultural awareness in the organization, and harmonization mechanisms for different cultures with the organizational culture, etc. In spite of ever-increasing importance, studies addressing multinational teams and cultural differences simultaneously are insufficient in quantity. This study aims to contribute to the literature on management of multinational project teams and to make suggestions for people who are in charge of managing multinational and multicultural teams to develop policies, rules, and procedures. Among the underlying findings are; the Marmaray Project team has demonstrated characteristics that can be explained by “Guided Missile” model, a need for training programs related to cultural differences, need for social activities for team members, and a need for more effective leadership.


ANAHTAR KELİMELER: Proje Ekipleri, Çokuluslu Ekipler, Çok Kültürlülük, Marmaray Projesi, Örgüt Kültürü


KEYWORDS: Project Teams, Multi-National Teams, Multi- Cultural, Marmaray Project, Organizational Culture

[PDF]