TR 21 Trakya Bölgesinin Türkiye’nin Dış Ticaretindeki Yeri ve Gelişme Potansiyeli


The Place of TR 21 Thrace Region in Foreigh Trade of Turkey and Its Development Potential


Yrd. Doç. Dr. Nazım Çatalbaş


ÖZET
Trakya, Türkiye’nin karayolu ile Avrupa’ya açılan kapısı konumundadır. Bölge, İstanbul gibi önemli bir metropole yakın olmanın yanı sıra yeni sanayi merkezleri ile dikkat çekmektedir. Bu çalışmada Trakya’daki illerin 1996-2011 döneminde özellikle ihracat performansları ele alınmıştır. Bu noktada bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ve bölge sanayi yapısı ile ihracat performansı arasındaki ilişki, bölgenin dış ticaretinde öne çıkan sektörler ve bunların Türkiye’nin dış ticaretindeki yeri, bölgenin dış ticaretindeki olası gelişmeler değerlendirilmiştir. Söz konusu iller ile ilgili saptamalardan hareketle Türkiye’de ihracatın arttırılması için önlemler belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan bilimsel çalışmaların sonuçları, genelde Trakya Bölgesindeki illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından Türkiye ortalamasının üzerinde değerlere sahip olduğunu göstermektedir. 1996-2011 dönemi dış ticaret verileri incelendiğinde Trakya Bölgesinin gelişmişlik düzeyiyle ilgili olumlu verilerin dış ticarete yansımadığı görülmektedir. İhracatta sanayi sektörünün payı artarken, tarımın payı azalmaktadır. Bölgenin dış ticaret hacmi artmasına karşılık, Türkiye’nin dış ticaretinden özellikle ihracatından aldığı pay yüzde olarak düşmüştür. Bölgenin Türkiye dış ticaretinden aldığı payın arttırılmasında kamu ve özel sektör işbirliği vazgeçilmez ön koşuldur.


ABSTRACT
Thrace is Turkey’s door opened to Europe. It has the advantage of being close to Istanbul, which is a very important metropolis. It also attracts attention with its new industrial centers. This study focuses on export performances of the cities in Thrace in the 1996-2011 period. At this point, the present study evaluated socioeconomic development level of the region, the relationship between industrial structure of the region and export performance, prominent sectors in foreign trade of the region and the place of these sectors in foreign trade of Turkey, and possible developments in foreign trade of the region. Based on the determinations concerning these cities, necessary measurements for increasing the export in Turkey were tried to be set. Scientific studies indicate that cities in Thrace region have generally higher socio-economic development levels in comparison to the general situation in Turkey. Examining foreign trade data related to the 1996-2011 period, it is seen that positive data related to development level of Thrace region are not reflected in the foreign trade. While the share of industry sector increases in export, the share of agriculture decreases. Even though foreign trade volume of the region augmented, the share it took from foreign trade, especially from export of Turkey fell in percentage terms. Public and private sector cooperation is indispensable prerequisite for increasing the share the region takes from foreign trade of Turkey.


ANAHTAR KELİMELER: Dış Ticaret, NUTS, Sosyo-ekonomik Gelişmişlik


KEYWORDS: Foreign Trade, NUTS, Socio-economic Development

[PDF]