Öğrencilerinin Kariyer Değerlerini Açıklamada Kişiliğin Etkisii


The Influence of Personality on Students’ Career Values


Doç. Dr. Nuran Bayram
Arş. Grv. Dr. Sevda Gürsakal
Prof. Dr. Serpil Aytaç


ÖZET
Çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin kariyer değerlerini açıklamada kişiliğin etkisi olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışmada ayrıca öğrencilerinin kariyer değerlerinin belirlenmesinde cinsiyet, sınıf, bölüme isteyerek gelme, anne-baba eğitim durumu, ekonomik durum gibi değişkenlerin etkili olup olmadığı da ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, bir kamu üniversitesinin farklı bölümlerinde okuyan 377 gönüllü öğrencinin görüşleri değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılanların yaklaşık %60’ı kız öğrencilerden oluşmuştur. Çalışma sonucunda tüm temel kişilik özellikleri kız ve erkek öğrencilerde farklılık gösterdiği elde edilmiştir. Bununla birlikte, en yüksek ilişki gelişime açıklık kişilik özelliği ile meydan okuyucu kariyer değeri arasında (r=0,407; p<0,001) bulunmuştur.


ABSTRACT
The aim of this study is to determine the relationship between personality characteristics and career anchors of university students. In this study we have also investigated whether some demographic variables are related with career and personality. 377 voluntary participants filled out questionnaires anonymously. We have found that all of the big five personality characteristics are varying for male and females. Furthermore there have been found the highest relationship (r=0,407; p<0,001) between openness to experience personality characteristic and pure challenge career anchor.


ANAHTAR KELİMELER: Kariyer Değerleri, Kişilik, Üniversite Öğrencileri


KEYWORDS: Career Anchors, Personality, University Students

[PDF]