İşletmelerde Yöneticilerin Stratejik Araç Algısı ve Kullanım Amaçları


Manager’s Perceptions and Using Goals of Strategic Tools in Business


Prof. Dr. İnan Özalp
Doç. Dr. Senem Besler
Arş. Grv. Dr. İlke Oruç


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, yöneticilerin stratejik yönetim süreci içerisinde kullandıkları “stratejik araçları” tespit etmek, bu araçların nasıl, ne zaman kullanıldıklarını belirlemek ve kullanımının arkasındaki rasyonel ve motive edici faktörleri araştırmaktır. Araştırmada, İstanbul Sanayi Odası’nın 2007 yılında yayınladığı Türkiye’nin en büyük 500 şirketi sıralamasına giren Eskişehir’deki (Türkiye sanayisinde önemli bir yere sahip) şirketler ele alınmıştır. Bu şirketlerin üst düzey yöneticileriyle yapılan yüz yüze görüşmeler yoluyla veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler, doküman haline getirildikten sonra, nitel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, yöneticilerin araçları yoğun olarak kullandıkları, alan yazından da yararlanarak kendi yapılarına uyarladıkları ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda, yöneticilerin kullandıkları araçlardan tatmin oldukları ve araçların kullanımından başarı elde ettikleri belirlenmiştir.


ABSTRACT
This study aims at identifying strategic tools used by administrators during strategic management process and determining when and how they are used as well as the rationale lying behind these decisions and motivational factors playing a role in the process. The study deals with Eskişehir-located companies listed in “500 Largest Turkish Companies” published by “İstanbul Chamber of Commerce” in 2007. The data was collected through face-to-face interviews with executives of these companies. The data obtained was analyzed through qualitative data analysis methods following proper documentation process. The analysis revealed that administrators use these tools very often by adapting them to their own structures. Finally, it was found that managers are quite satisfied with the tools they use and the success level achieved regarding these uses.


ANAHTAR KELİMELER: Strateji, Stratejik Araçlar, Stratejik Yönetimde Araçların Kullanımı


KEYWORDS: Strategy, Strategic Tools, Using Tools on Strategic Management

[PDF]