Markaların “İşlevsel, Sembolik ve Deneyimsel” Yararlarına İlişkin Tüketici Değerlendirmelerinin İncelenmesi


Examining Consumers’ Evaluations of the Brands’ Functional, Symbolic, and Experiential Benefits


Yrd. Doç. Dr. Mutlu Uygun
Yrd. Doç. Dr. Eyup Akın


ÖZET
Bu araştırma, tüketicilerin değerlendirmeleri açısından ürün ve markaların işlevsel, sembolik ve deneyimsel yarar boyutlarının farklılaşıp-farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Aksaray Üniversitesi’ndeki öğrencilerden oluşan bir örneklemden, amaca uygun oluşturulan bir ölçek yoluyla toplanan veriler, tüketicilerin ürün ve markalara yönelik değerlendirmelerinin bu yarar boyutları açısından farklılaştığına işaret etmektedir. Sonuçlar yoluyla, gerek alanyazına gerekse işletmelere ya da marka yöneticilerine önemli ipuçları sağlamanın yanında, çeşitli öneriler de geliştirilmiştir.


ABSTRACT
This research is conducted to determine whether the products’ and the brands’ functional, symbolic and experiential benefit dimensions differentiate in terms of consumers’ evaluation or not. Analysis of the data gathered by an appropriate scale from a sample which is consisted of Aksaray University students, indicated that the consumers’ brand and product evaluations differentiate in terms of benefit dimensions. Through the results it is not only provided clues both to the literature and to enterprises or brand managers, but also led to develop various proposals.


ANAHTAR KELİMELER: “Marka Yönetimi”, “İşlevsel Ürün / Marka Yararı”, “Sembolik Ürün / Marka Yararı”, “Deneyimsel Ürün / Marka Yararı”


KEYWORDS: “Brand Management”, “Functional Product / Brand Benefit”, “Symbolic Product / Brand Benefit”, “Experiential Product / Brand Benefit”

[PDF]