Türkiye’de İşgücüne Katılımı Belirleyen Faktörler: Mikro Ekonomik Analiz


Factors Determining the Labor Force Participation in Turkey: A Microeconomics Analysis


Prof. Dr. Rahmi Yamak
Yrd. Doç. Dr. Zehra Abdioğlu
Nilcan Mert


ÖZET
Bu çalışmada Türkiye’de bireylerin işgücü piyasasına katılım kararını etkileyen temel faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2008 yılı Hanehalkı Bütçe Anketinden yararlanılarak gerek kır-kent ve gerekse de kadın-erkek ayrımında işgücüne katılım üzerinde etkin olan değişkenler lojistik regresyon analizleri çerçevesinde belirlenmiştir. Edinilen bulgular bireylerin işgücüne katılım kararları üzerinde en fazla etkili olan değişkenlerin yıllık kullanılabilir gelir, eğitim, yaş, hanehalkının büyüklüğü ve medeni durum olduğunu göstermiştir. Türkiye genelinde, kır-kent ve kadın-erkek ayrımında hanenin yıllık kullanılabilir gelirindeki artış bireylerin işgücüne katılım kararlarını genelde negatif etkilemektedir. Eğitim seviyesindeki ve hanedeki birey sayısındaki artışla birlikte işgücüne katılım olasılığı artmaktadır.


ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the main determinants of the participation decision of labor force in Turkey. The variables that affect labor force participation are estimated by logistic regression analysis using data from the 2008 Household Budget Survey for both rural-urban and female-male divisions. The results indicate that the most influential factors are annual disposable income, education, age, size of household and marital status. In Turkey, rural-urban and female-male divisions annual disposable income negatively affects decision to participate in labor force. Higher education level and size of household increase the probability of participating.


ANAHTAR KELİMELER: İşgücüne Katılım, Lojistik Regresyon, Türkiye


KEYWORDS: Labor Force Participation, Logistic Regression, Turkey.

[PDF]