The Development and Nature of Minority Rights in International Law


Azınlık Haklarının Uluslararası Hukukta Gelişimi ve Doğası


Dr. Uğur Kara


ÖZET
This study aims to demonstrate the weak legal value of minority rights in international law and the reasons of this weakness by approaching to the issue from a historical and legal perspective. In addition, the study also deals with the nature of minority rights. In this regard, the focus is on the debate revolving around whether they have individual or collective characteristics. The study approaches to the debate by analyzing various theoretical perspectives and showing how individual and collective elements in the international legal documents are presented.


ABSTRACT
Bu çalışma, konuya tarihsel ve hukuksal bir perspektifle yaklaşarak, uluslararası hukukta azınlık haklarının zayıf hukuksal değerini ve bu zayıflığın nedenlerini göstermeyi amaçlamaktadır. Öte yandan, çalışma, azınlık haklarının doğası üzerinde de durmaktadır. Bu doğrultuda, azınlık haklarının bireysel niteliğe mi, yoksa kollektif niteliğe mi sahip olduğu hususu etrafında dönen tartışmaya odaklanılmıştır. Çalışma, çeşitli kuramsal perspektifleri tahlil ederek ve bireysel ve kolektif unsurların uluslararası hukuksal belgelerde nasıl sunulduğunu göstererek tartışmayı ele almaktadır.


ANAHTAR KELİMELER: Minority Rights, Nation-State, Individual Rights, Collective Rights


KEYWORDS: Azınlık Hakları, Ulus-Devlet, Bireysel Haklar, Kolektif Haklar

[PDF]