Küresel Krizle Mücadelede Denetimin Önemi ve Yüksek Denetim Kurumlarının Rolü


Importance of Audit and Role of Supreme Audit Institutions in the Fight Against Global Crisis


Dr. H. Ömer Köse


ÖZET
Küreselleşme ile birlikte tekrarlanma sıklığı, yayılma alanı ve yıkıcı etkileri giderek artan mali ve ekonomik krizler, tüm dünyayı ekonomik ve politik açıdan sarsabilecek sonuçlar doğurduğu gibi, devletin etkin kılınması ve uluslararası sistem başta olmak üzere her düzeydeki sistem ve süreçlerin gözden geçirilerek geliştirilmesi için de önemli fırsatlar sunmaktadır. Krizin fırsata dönüşmesi, krizle mücadele stratejilerinin dönemsel politikalara değil, kalıcı yapısal dönüşümlere ve kurumsal yönetişimi güçlendirecek çözümlere odaklanmasını gerektirmektedir. Yönetişimi güçlendirecek ve devletin etkinliğini artıracak mekanizmaların başında ise, kuşkusuz denetim gelmektedir. Bu çalışmada küresel kriz genel hatlarıyla incelendikten sonra, krizle mücadelede denetimin ve yüksek denetim kurumlarının rol ve sorumlulukları analiz edilmeye çalışılmıştır


ABSTRACT
With its increasing frequency, extent and devastating impacts in parallel to globalization; the financial and economic crisis not only yields devastating consequences for the economy and politics worldwide, but also brings about promising opportunities to render the State effective and to reconsider and build up the systems and processes at all levels, primarily the international system. Turning crisis into opportunities requires anticrisis strategies to be grounded on permanent structural transformation and solutions that would strengthen institutional governance, rather than on short-term policies. It is beyond doubt that audit is the primary mec hanism that is to reinforce the management and elevate the state’s effectiveness. This study reviews the crisis in general and analyzes the role and responsibilities of the audit and supreme audit institutions in fighting crisis.


ANAHTAR KELİMELER: Küresel Kriz, Mali Yönetim, Denetim, Yüksek Denetim Kurumları (Sayıştaylar)


KEYWORDS: Global Crisis, Financial Management, Audit, Supreme Audit Institutions (SAIs)

[PDF]