Hurmalık Hamamı Buluntuları Işığında Patara’nın Geç Roma-Erken Bizans Dönemi Kuzey Afrika Kökenli Seramikleri


Patara’s Late Roman–Early Byzantine Ceramics from North Africa in the Light of Hurmalık Bath Finds


D. Şen Yıldırım


ÖZET
Likya’nın Patara antik kentinde, 2005-2008 yılları arasında gerçekleştirilen Hurmalık Hamamı kazıları sonunda çok sayıda Geç Roma - Erken Bizans döne�- mine ait seramik buluntular ele geçmiştir. Bunların arasında Kuzey Afrika kökenli bir grup dikkat çekici�- dir. Amfora, kırmızı astarlı seramik ve kandil olmak üzere 3 temel gruba ait örnekler bulunmuştur. Am�- fora örnekleri 7 form, Kırmızı astarlı seramikler 10 form ve Kırmızı astarlı Kuzey Afrika kandil örnekleri 2 form altında gruplandırılarak değerlendirilmişler�- dir. Tespit edilen seramik buluntular büyük oranda Orta Tunus (Byzacena) ve Kuzey Tunus (Zeugitane) bölgelerinde yer alan atölyelerde üretilmiş olabilecek�- leri düşünülmektedir. Özellikle, Karthago merkezli Kuzey Tunus (Zeugitane) bölgesi üretimine benzerlik�- leri dikkat çekmiştir. Batı Akdeniz bölgesinde olduk�- ça yaygın olup araştırma konusu olan Afrika kökenli seramikler, Anadolu’da aynı yoğunlukta görülmeyip henüz bütün bir mal grubu olarak çalışılmamıştır. Hurmalık Hamamı kazılarında Kuzey Afrika köken�- li seramiklerin tespiti, bir liman kenti olan Patara’nın Erken Bizans dönemi boyunca, deniz ticaretinde rol oynamaya devam ederek Kuzey Afrika ile ekonomik ilişkisinin varlığına işaret eder niteliktedir.


ABSTRACT
In the ancient city of Patara in Lycia, the Hurmalık Bath excavations carried out between 2005-2008. A large number of ceramic finds were recovered dated to the Late Roman-Early Byzantine Period. Among them, is noteworthy a group of North African origin. Amphorae, red slip pottery and clay lamps were found in samples of three main groups. Grouping samples were evaluated under 7 amphora’s forms, 10 red-slip fine ceramic’s forms and 2 red-slipped North African lamp’s forms. Detected ceramic artifacts thought that might be produced in workshops of Central Tunisia (Byzacena) and Northern Tunisia (Zeugitane). Particularly, the production area of Karthago in Northern Tunisia (Zeugitane) drew attention to similarities. African pottery is widespread in the Western Mediterranean and well studied. In Anatolia, this same group is less attested and has not been studied in one large group so far. Data on ceramic samples from the excavations of Hurmalik shows that the port city of Patara has continued to play a role in maritime trade as with North Africa throughout the Early Byzantine Period.


ANAHTAR KELİMELER: Lykia, Patara, Kuzey Afrika, Geç Roma Seramiği, Amfora, Afrika Kımızı Astarlı, Kandil


KEYWORDS: Lycia, Patara, North Africa, Late Roman Pottery, Amphora, African Red Slip, Lamp

[PDF]