Bir Kavramsal Çerçeve Olarak “Avrupalılaşma”: Kapsam, Gereklilik ve Sınırlar


“Europeanization” As A Conceptual Framework: Scope, Necessity and the Limits


Yrd. Doç. Dr. Hatice Yazgan


ÖZET
Avrupa Birliği’nin (AB) üye ve aday ülkelerin siyasi ve ekonomik yapılarına etkisi açıktır. 1990’lı yılların ortalarından itibaren Avrupalılaşma (Europeanization) kavramı ile ifade edilen sözkonusu “etki”, akademik literatürde sıklıkla kullanılan bir kavramsal çerçeve haline gelmiştir. Bu makalenin amacı; Avrupalılaşma kavramının literatürde nasıl kullanıldığını, kapsamını, kullanıldığı alanlar ve etki göstergelerini ortaya koyarak, kavramın gereklilik ve sınırlarını tartışmaktır. Makalede, Avrupalılaşma kavramının AB etkisini değerlendirmede önemli bir araç olduğu, ancak incelenen değişkenlerin farklı özellikleri nedeniyle çok boyutlu bir inceleme gerektirdiği savı öne sürülmektedir.


ABSTRACT
European Union (EU) has an evident impact on the member and the candidate states’ political and economic structures. This impact is expressed as “Europeanization” from the beginning of 1990s which became a fashionable term and a conceptual framework in academic literature. Aim of this article is to elaborate the Europeanization concept and its scope with its necessity and limits. In the article, it is argued that Europeanization is a useful concept to evaluate the impact of the EU; however it necessitates a multi-faceted approach for elaboration due to the different characteristics of the variables.


ANAHTAR KELİMELER: AB Müktesebatı, Avrupalılaşma, Genişleme, Koşulluluk, Sosyalizasyon, Yeni Kurumsalcılık, Yukarıdan-aşağıya ve Aşağıdan-yukarıya Etkileşim.


KEYWORDS: Acquis Communautaire, Conditionality, Enlargement, Europeanization, New Institutionalism, Socialization, Top-down and Bottom-up Interaction

[PDF]