Stratejik Karar Almada İki Aşamalı Bir Model: Senaryoların Bilişsel Haritalar ile Etkinleştirilmesi ve Otomotiv Endüstrisinde Bir Uygulama


A Two-Phase Model for Strategic Decision Making: Activation of Scenarios with Cognitive Maps and an Application on Automotive Industry


Yrd. Doç. Dr. Gül Gökay Emel
Arş. Grv. Mehlika Saraç
Cem Kabak


ÖZET
Son yıllarda karar alma süreçlerinde görülen yüksek derecedeki belirsizlik ve değişkenlik, farklı karar alma metotlarının birlikte kullanımını gerekli hale getirmiştir. Bu çalışmada, stratejik karar alma sürecini desteklemede senaryo analizi ve bilişsel haritaların birlikte kullanımı önerilmektedir. Bu modelleme ile senaryo analizi sonucunda elde edilen nitel senaryo metinlerinin bilişsel haritalar yoluyla yapılandırılması, yorumlanması ve karar alma sürecine girdi oluşturacak; hedefler, stratejiler, aksiyonlardan oluşan hiyerarşik yapının kurulması amaçlanmaktadır. Çalışma, Otomotiv Endüstrisinin geleceğine ilişkin bir uygulama ile desteklenmektedir.


ABSTRACT
In recent years, using different decision making methods has become a requirement in decision making processes which have high uncertainty and variability. The aim of this study is to suggest an usage of scenario analysis and cognitive maps together in strategic decision making process, by this modeling, offer a structure for the qualitative scenario texts by cognitive maps and establish a hierarchical structure with targets, strategies, actions which will give input to the decision making process. Also this study is supported by an application on future of automotive industry.


ANAHTAR KELİMELER: Bilişsel Haritalar, Senaryolar, Senaryo Analizi, Stratejik Karar Alma, Otomotiv Endüstrisi


KEYWORDS: Cognitive Maps, Scenarios, Scenario Analysis, Strategic Decision Making, Automotive Industry

[PDF]