Gelişim ve Rasyonel Alt Kültürlerinin Girişimci Davranışa Etkisi: Algılanan Çevresel Belirsizliğin Aracılık Rolü


The Effects of Developmental and Rational Subcultures on Entrepreneurial Behaviors: The Mediating Role of Perceived Environmental Uncertainty


Yrd. Doç. Dr. İrfan Akkoç
Dr. Abdullah Çalışkan
Doç. Dr. Ömer Turunç


ÖZET
Bu çalışmanın amacı gelişim kültürü ve rasyonel kültürün çalışanların girişimci davranışına etkisi ve bu etkide algılanan çevresel belirsizliğin aracılık rolünün tespit edilmesidir. Söz konusu değişkenler arasındaki ilişki; faktör analizi, regresyon analizi ve sobel testleri gibi istatistiksel yöntemler ile analiz edilmiştir. Çalışmada Ankara ilinde faaliyet gösteren ve savunma sektöründe yer alan özel işletmeler ele alınmıştır. Bu konuda hazırlanan anket formu ile 651 çalışandan toplanan veriler kullanılarak çalışmada yer alan değişkenler arasındaki ilişkiler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, gelişim kültürü ve rasyonel kültürün girişimci davranışı olumlu yönde etkilediği ve algılanan çevresel belirsizliğin bu ilişkide aracılık etkisinin olduğu belirlenmiştir. Böylelikle değişkenler arasındaki ilişikleri optimize eden bir yapısal eşitlik modeli önerilmiştir.


ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the effect of developmental and rational culture on the employees’ entrepreneurial behaviors and the mediating role of the perceived environmental uncertainty on this effect. The relationship between the aforementioned variables is analyzed by using a set of statistical techniques, i.e., factor analysis, regression analysis, and sobel tests. The data used in the analysis is obtained through questionnaires filled out by 651 employees of the private firms in the defense sector in Ankara. The results of the analysis indicate that developmental culture and rational culture affect enterpreneurship behaviour positively and environmental uncertainity has a mediating role in that effect. Thus, a compatible structural equation model that optimizes the relationship among the variables is recommended.


ANAHTAR KELİMELER: Gelişim Kültürü, Rasyonel Kültür, Girişimci Davranış, Algılanan Çevresel Belirsizlik, Aracılık Etkisi.


KEYWORDS: Developmental Culture, Rational Culture, Entrepreneurial Behaviors, Perceived Environmental Uncertainty, Mediating Effect.

[PDF]