Lise Öğrencilerinde Okula Aidiyet Duygusu


Sense of School Belonging Among High School Students


Doç. Dr. Mediha Sarı


ÖZET
Temel amacı, lise öğrencilerinde okula aidiyet duygusunun incelenmesi olan bu araştırma, alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeylerdeki üç lisede, dokuz, on ve on birinci sınıf düzeyinde öğrenim görmekte olan 274 öğrenci (163 kız, 111 erkek) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında Goodenow (1993a) tarafından geliştirilen Okula Aidiyet Duygusu Ölçeği (OADÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin lise düzeyi için geçerlik ve güvenirlik çalışması da bu çalışmada yapılmıştır. Verilerin analizinde, betimsel istatistikler ile bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Ulaşılan bulgulara göre, öğrencilerin okula aidiyet duyguları çok yüksek olmamakla birlikte ortalamanın üzerindedir. Cinsiyetlerine göre öğrencilerin OADÖ puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte, kız öğrencilerin ortalamalarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin OADÖ puanları, sınıf düzeylerine, akademik başarılarına ve öğrenim gördükleri lisenin sosyo-ekonomik düzeyine göre ise anlamlı farklılıklar göstermiştir.


ABSTRACT
This study which aims to investigate high school students’ psychological sense of school membership, carried out with 274 ninth-, tenth-, and eleventh-grade students (163 female, 111 male) in three high schools representing low, middle and high socio-economic status. The Psychological Sense of School Membership (PSSM) Scale, developed by Goodenow (1993a) was used as data collection tool. Reliability and validity of the scale were also examined in this study for high school level. To analyze the data, descriptive statistics, independent samples t-test, and one-way analysis of variance were used. Results showed that although the students’ sense of school belonging were not very high, it was higher than the average point. Although significant differences were not found between PSSM scores of the students in terms of gender, female students have higher scores than male students. It was also found that there were significant differences between PSSM scores of the students in terms of grade level, academic achievement, and socio-economic status in the high school they were attending.


ANAHTAR KELİMELER: Okula Aidiyet Duygusu, Eğitim Çıktıları, Lise Öğrencileri


KEYWORDS: Sense of School Belonging, Educational Outcomes, High School Students

[PDF]