İlköğretim 5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri


Teachers’ Opinions on the English Language Curriculum of the 5th Grade of Primary Education


Tuğba Cihan
Yrd. Doç. Dr. Eda Gürlen


ÖZET
Bu araştırma, ilköğretim 5. sınıf İngilizce dersi öğretim programına yönelik öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2008-2009 öğretim yılında Ankara iline bağlı Çankaya, Sincan, Keçiören, Çubuk, Polatlı, Kazan ve Mamak ilçelerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini bu ilçelerde görev yapan 288 İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Ankara ilinin üst, orta ve alt grup olarak değerlendirilen ilçelerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesiyle, Çankaya, Sincan, Çubuk, Mamak ve Ayaş ilçelerinden seçilen 9 öğretmene ise yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Araştırmada mevcut durumun ortaya konulması amaçlandığından betimsel tarama (survey) modeli kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; hedef ifadeleri öğretmenler tarafından anlaşılır ve öğrencilerin yaş grubu ile gelişim ve öğrenme özelliklerine uygun bulunmuştur. İçeriğin hedeflerle tutarlı olduğu belirlenmiş, ünitelerin genel olarak basitten karmaşığa, somuttan soyuta, kolaydan zora doğru yazıldığı sonucuna varılmıştır. Öğretme-öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin derse etkin şekilde katılmasını ve etkili öğrenmesini sağladığı, öğrencilere bağımsız çalışma özelliği kazandıracak nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araç-gereçlerin öğrencilerin yaş, gelişim ve öğrenme özelliklerine uygun olduğu belirlenmiştir. Programın hedeflerle tutarlı olarak ölçme-değerlendirme yöntem ve teknikleri önerdiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin alternatif ölçme değerlendirme yöntem ve tekniklerinden en fazla öz değerlendirme ve akran değerlendirmesini kullandıkları belirlenmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this research is to determine teachers’ opinions on the English language curriculum of the 5th grade of primary education. The research was conducted in Çankaya, Sincan, Keçiören, Çubuk, Polatlı, Kazan and Mamak, the counties of Ankara, during the academic years of 2008-2009 and the sample consisted of 288 teachers working in these counties. The semi-structured interview form was implemented to 9 teachers chosen from the upper, middle and low class counties of Ankara, which are Çankaya, Sincan, Çubuk, Mamak and Ayaş, using convenience sampling. Since the purpose of the study is to reveal the present situation, descriptive (survey) method was used. The results of the research showed that; the statements of aims were found understandable by teachers and also suitable for the development and learning characteristics of the age group of students. The syllabus was found consistent with the aims of the curriculum and the units were written generally from simple to complex, concrete to abstract and easy to difficult. The teaching and learning activities made it possible for students to attend the class actively and learn effectively, and they could make the students gain the skill of studying independently. The materials were suitable for the development and learning characteristics of the age group of students. The curriculum recommends measurement and assessment techniques and methods that are consistent with the aims. The teachers mostly used the self assessment and peer assessment among other alternative assessment types.


ANAHTAR KELİMELER: İngilizce Öğretim Programı, Yabancı Dil Öğretimi, Erken Yaşta Dil Öğrenenler


KEYWORDS: English Curriculum, Foreign Language Teaching, Young Learners of a Foreign Language

[PDF]