Obsesif Kompulsif Bozuklukta Kontrol İhtiyacı


Need for Control in Obsessive Compulsive Disorder


Uzm. Psk. Tuğçe Erguvan Eryılmaz
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tosun


ÖZET
Obsesif Kompulsif Bozukluk’taki (OKB) ortak bir çok semptomun kontrol ihtiyacı içerdiğine yönelik görüşler bulunmaktadır. OKB tanısı alan kişiler kendisini, diğerlerini ve dünyayı kontrol etme eğilimindedirler. Psikanalitik yaklaşım kontrol ihtiyacını açıklarken anal dönem, katı tuvalet eğitimi ve anal döneme gerileme kavramları üzerinde durmaktadır. Nesne ilişkileri yaklaşımının ise çocuğun bakım veren ile olan ilişkisine ve eleştirel anne tasarımının içselleştirilmesine odaklandığı görülmektedir. Bilişsel yaklaşım, aile tutumunu daha geri planda bırakmaktadır ve işlevsel olmayan inançlar üzerinde durmaktadır. Üç yaklaşımın da birleştiği temel nokta, OKB tanısı alan kişilerde kontrol ihtiyacının olduğu görüşüdür. Bu alanyazın taramasında psikolojik yaklaşımların OKB’yi ve OKB’deki kontrol ihtiyacını nasıl açıkladıklarıyla ilgili görüşler incelenmiş ve yaklaşımların bir karşılaştırması yapılmıştır.


ABSTRACT
In Obsessive Compulsive Disorder (OCD), there are opinions that many common symptoms contain control needs. Individuals diagnosed with OCD are in a tendency to control themselves, the others and the world. While psychoanalytic approach is explaning the need for control in OCD, the approach focuses on anal period, hard toilet-training and regression to anal period. Object relations approach focuses on child’s relationship with care giver and internalization of the representation of the criticizing mother. On the other hand, cognitive approach focuses on disfunctional beliefs much more than parents attitude. The main point that three approaches agree is the idea that individuals diagnosed with OCD have needs for control in their lives. In this review, how the psychological theories explain OCD and the control in OCD have been explained in detail and comparison of the theories has been made.


ANAHTAR KELİMELER: Obsesif Kompulsif Bozukluk, Kontrol, Psikanalitik Kuram, Nesne İlişkileri, Bilişsel Kuram.


KEYWORDS: Obsessive Compulsive Disorder, Control, Psychoanalysis, Object Relations, Cognitive Theory.

[PDF]