Reel Döviz Kuru Belirsizliğinin Türkiye’nin İhracatına Etkisi: Farklı Sektörler Üzerine Bir Analiz


The Impact of Real Exchange Rate Volatility on the Exports of Turkey: Analysis of Different Industries


Yrd. Doç. Dr. Serra Eren Sarıoğlu


ÖZET
Bir ülkenin ihracatını etkileyen faktörlerin bilinmesi, ülke ekonomisi için oldukça önemlidir. Reel döviz kurlarındaki belirsizlik, bu faktörlerin başında gelmektedir. Bu noktadan hareketle çalışmada, reel döviz kuru belirsizliğinin Türkiye ihracatı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Türkiye’nin ihracatında önemli rolleri olan kimya, otomotiv, elektrik-elektronik ve demir-çelik sektörlerinin ihracatları 2003-2011 dönemi için incelenmiştir. Aylık veriler kullanılarak yapılan çalışmada sınır testi ve ARDL yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, incelenen dört sektörün ihracatı üzerinde döviz kuru belirsizliği istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip değildir.


ABSTRACT
The impact of real exchange rate volatility on the exports of a country is one of the crucial issues to consider. In this paper, the effect of exchange rate volatility on the exports of Turkey is investigated. Four of the leading industries of Turkey are chosen and examined for the period 2003-2011. Bounds test and ARDL approach are applied to the monthly figures of the variables. According to the empirical findings of the analysis, exchange rate volatility does not have any significant effect on the exports of chemistry, automotive, electricelectronic and iron-steel industries of the country.


ANAHTAR KELİMELER: Döviz Kuru Belirsizliği, İhracat, Sınır Testi, ARDL Yaklaşımı


KEYWORDS: Exchange Rate Volatility, Exports, Bounds Test, ARDL Approach

[PDF]