Mezun Öğrencilerin Kariyer Algılamaları: Anadolu Üniversitesi Örneği


Career Perceptions of New Graduates: Anadolu University Example


Prof. Dr. Meryem Akoğlan Kozak
Tülin Dalkıranoğlu


ÖZET
Öğrencilik döneminden itibaren kariyer planlamaya başlamak, mezuniyet sonrasında kolay iş bulma, çalışılacak alanla ilgili yetenekleri geliştirme ve profesyonel yaşama kolaylıkla uyum sağlama açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, üniversitelerde öğrencilerin kariyer farkındalığını artırmak, kariyer planlamasına yardımcı olmak amacıyla, kariyer merkezi/ofisi kurma, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verme, müfredatlarda kariyerle ilgili derslere yer verme, seminerler düzenleme gibi destek çalışmalar her geçen gün önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, öğrencilerin genellikle mezuniyetten sonra kariyerleri ile ilgilenmeye başlamaları ise öğrencilik sürecinde yeterli bir farkındalık oluşturulmadığına bağlanabilir. Öğrencilerin kariyere nasıl baktıkları ve kariyer planlamayla ilgili algılamalarının belirlendiği bu araştırma, Anadolu Üniversitesinde bulunan 2901 mezun durumdaki ön lisans ve lisans öğrencileri kapsamında gerçekleştirilmiştir. 1 Mayıs-31 Eylül 2011 tarihleri arasında yürütülen araştırmada verilerin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde ise t-testi, ki-kare testi, frekans ve yüzdeler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin, kariyer kararlarında yeterli düzeyde yönlendirme yapılmadığı, kariyer kararlarını geleneksel kalıplara göre verdikleri, maddi kaygıların kariyer olanaklarının önünde yer aldığı, yüksek lisans yapmayı önemli bir kariyer fırsatı olarak gördükleri, kariyer siteleri hakkında bilgi sahibi oldukları ve kadın öğrencilerin kariyer farkındalıklarının erkeklere göre daha yüksek olduğu yolunda bulgulara ulaşılmıştır.


ABSTRACT
Career planning during university education is important for students to facilitate employment, to develop their abilities in the area they are interested in, and to get used to the professional life. Universities increase their effort to support students in career planning through activities such as raising student awareness regarding career planning, supporting students in career planning, establishing a career center/office, providing guidance and advisory services, incorporating career related courses in curriculum, and making seminars, are observed more often in universities. It is, however, observed that students do usually make career related investments only after the graduation, implying that they are not aware of the importance of such planning during their undergraduate years. This research aims to determine students’ perceptions regarding career planning. It is based on a survey of 2901 graduates with undergraduate degrees from Anadolu University conducted from May 1st to May 31st, 2011. Data has been collected through a survey and analyzed with t- tests, chi-square tests, frequencies and percentages. Based on the research, it is found that students do not have access to necessary guidance regarding career related decisions, that students make their decisions based on traditionally popular career paths, that monetary compensation dominates career improvement, that students tend to obtain a master’s degree prior to professional life, that they are familiar with career websites, and that female students are more aware of the importance of career planning relative to male students.


ANAHTAR KELİMELER: Anadolu Üniversitesi, Kariyer, Kariyer Planlama, Kariyer Algısı, Kariyer Siteleri.


KEYWORDS: Anadolu University, Career, Career Planning, Career Perception, Career Websites

[PDF]