Lizbon Antlaşması Kapsamında Türkiye’nin AB Üyeliğinin AB Bakanlar Konseyi’nde Oylama Gücü Dağılımı Üzerindeki Etkisi


The Effect of Turkey’s EU Membership on the Voting Power within the Scope of the Treaty of Lisbon in the Council of the European Union


Hatice Burcu Eskici
Doç. Dr. Özgür Yeniay


ÖZET
Genişleme, Avrupa Birliği için en önemli konulardan biridir. Bu konuyu önemli hale getiren durum, aday ülkelerin Avrupa Birliği üyeliğinin oylama gücü dağılımına etkisidir. Bu çalışmada, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğinin oylama gücü dağılımına etkisi Lizbon Antlaşması ile getirilen oylama kuralları ve Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi düzeyinde alınan kararlar dikkate alınarak incelenmiştir. Oylama gücü dağılımında, ülkelerin oylamalarda bağımsız hareket etme durumu dikkate alınarak güç ölçümleri Banzhaf güç indeksi kullanılarak hesaplanmıştır. Oylama gücü analizleri sonucunda, Türkiye’nin üyeliği ülkelerin oylamalarda birbirlerinden bağımsız hareket ettikleri durumda nüfusu az olan ülkelerin lehine, nüfusu fazla olan ülkelerin aleyhine olmuştur. Önerinin Avrupa Komisyonu ya da Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi’nden gelmemesi durumunda ise Türkiye’nin üyeliği ile tüm Avrupa Birliği ülkelerinin oylama güçleri düşmüştür.


ABSTRACT
Enlargement is one of the most important issue for European Union. The situation that makes this issue important is the influence of membership of the candidate states on the voting power distribution. In this study, the impact of membership of Turkey on voting power distribution is evaluated according to the acts adopted by Council of the European Union and voting system brought by the Treaty of Lisbon. In the analysis, voting power distribution of the countries’ is taken into consideration in the case of voting independent from each other and Banzhaf power index is used for voting power measurement. Based on the results of the voting power analysis, in the case of countries’ voting independent from each other populous countries loss power and others gain power with the accession of Turkey. When the Council does not act on a proposal from the Commision or the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, all member countries loss power.


ANAHTAR KELİMELER: Avrupa Birliği, Türkiye, Lizbon Antlaşması, Banzhaf Güç İndeksi, Oylama Gücü


KEYWORDS: European Union, Turkey, Treaty of Lisbon, Banzhaf Power Index, Voting Power

[PDF]