İkiz Açık İlişkisi Kriz Öncü Göstergelerini Etkiler mi? 2008 Küresel Kriz Işığında ABD ve Türkiye Analizi


Does Twin Deficits Relationship Affect the Leading Indicators of Crisis? Analysis of the US and Turkey in Light of the 2008 Global Crisis


Arş. Grv. Tülin Tunç Deveci
Prof. Dr. Süleyman Değirmen


ÖZET
1990’ların başından itibaren genellikle gelişmekte olan ülkelerde sıkça yaşanan finansal krizler üzerine birçok teorik ve ampirik çalışmalar yapılmıştır. 2007’de ise ABD’de başlayan kriz, gelişmiş güçlü bir ekonomide yaşanması bakımından ve 1929 bunalımından bu yana dünya geneline yayılan en büyük kriz olması nedeniyle literatürde küresel kriz olarak yer almıştır. Krizler, geliştirilen erken uyarı sistemleri ile bazı makro ekonomik değişkenlerdeki hareketlere göre tahmin edilmeye çalışılmıştır. Ancak özellikle finansal krizlerin spekülatif hareketlere bağlı olması öngörülmesini zorlaştırmıştır. Bu çalışmada, 2008 küresel kriz çerçevesinde, ABD ve Türkiye için ikiz açık ile kriz ilişkisi hesaplanan spekülatif baskı endeksine bağlı olarak Eşbütünleşme ve Granger nedensellik testleri çerçevesinde ele alınmıştır. Sonuç olarak, ikiz açığın ABD ekonomisi için etkili olduğuna dair bulgular elde edilirken Türkiye için net bir sonuca ulaşılamamıştır.


ABSTRACT
Many theoretical and empirical researches have been written on the issue of crises often experienced by developing countries since the early 1990s. Moreover, the 2007 crisis started in the US has taken its place as a global crisis in the literature because of the most spreading crisis over the World since the 1929 Great Depression, and also experienced by a developed and powerful country. Crises have been predicted by advanced early warning systems according to movements in some macroeconomic variables. Unfortunately, that financial crisis mostly attached to speculative activities has complicated its prediction. In this paper, the relationship of twin deficits with crisis for the US and Turkey is analyzed by cointegration and granger causality tests along with computed speculative pressure index, in shed of the 2008 Global Crisis. Finally, it has been reached to uncertain results for Tukey while twin deficits is certainly effective for the US economy.


ANAHTAR KELİMELER: Finansal Krizler, Öncü Göstergeler, İkiz Açık, Eşbütünleşme ve Granger Nedensellik Testleri.


KEYWORDS: Financial Crises, Leading Indicators, Twin Deficits, Cointegration and Granger Causality Tests

[PDF]