Tüketicilerin İnternet Bankacılığını Benimsemesini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile Araştırılması


Evaluating the Factors Affecting the Internet Banking Adoption of Consumers Using Structural Equation Model


Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Ceylan
Arş. Grv. Erhan Genç
Arş. Grv. Işıl Erem


ÖZET
Son dönemlerin en önemli teknolojik gelişmelerinden biri olan internet sayesinde bankalar, pek çok hizmeti zaman ve mekan sınırlaması olmadan müşterilerine sunma imkanına kavuşmuştur. Ancak hala pek çok banka müşterisinin farklı nedenlerle internet bankacılığını tercih etmemiş olması, müşterilerin internet bankacılığını benimsemesini etkileyen faktörlerin araştırılmasının önemini artırmaktadır. Bu çalışmada bireysel bankacılık müşterilerinin internet bankacılığını benimsemesini etkileyen faktörler, Teknoloji Kabul Modeli temel alınarak Lisrel 8,51 programında yapısal eşitlik modeli ile araştırılmıştır. Çalışma modeli, Teknoloji Kabul Modeline algılanan risk değişkeni eklenerek oluşturulmuştur. Çalışma modelinin yapısal eşitlik modellemesi ile yapılan analizi sonucunda; tüketicilerin internet bankacılığına ilişkin kullanım kolaylığı ve fayda algılarının, internet bankacılığını kullanma niyetlerine olan etkisinin internet bankacılığına dönük tutumlarının aracılığı ile gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmada tüketicilerin internet bankacılığına ilişkin algıladıkları riskin internet bankacılığını kullanım niyetlerini hem internet bankacılığına yönelik tutumları aracılığıyla hem de doğrudan etkilediği tespit edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda internet bankacılığının daha fazla tüketici tarafından benimsenmesine yönelik öneriler sunulmuştur.


ABSTRACT
Banks find an opportunity to provide several services without time and place limitation by means of internet one of the most important technological developments. But the fact that many bank customers haven’t preferred internet banking yet due to the different reasons increases the significance of investigating the factors as to the internet banking adoption of bank customers. In this study, the individual bank customers’ internet banking adoption has been analyzed by structural equation model based upon the Technology Acceptance Model. The model has been generated by adding the perceived risk variable. According to the results of analysis, it has been seen that the ease of use and utility perception of bank customers depend on their attitudes and intentions toward internet banking. Also, the findings have showed that the risk which bank customers perceive toward internet banking affects their intentions of use both directly and by way of their attitudes toward internet banking. In the light of the obtained findings, several suggestions have been made for adopting the internet banking by much more customers.


ANAHTAR KELİMELER: İnternet Bankacılığı, Teknoloji Kabul Modeli, Yapısal Eşitlik Modellemesi


KEYWORDS: Internet Banking, Technology Acceptance Model, Structural Equation Modeling

[PDF]