Türk Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Değerleri ve Kişilik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma


A Research on Turkish University Students’ Human Values and Their Personality Traits


Yrd. Doç. Dr. Ayşem Çalışkur


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yaşam değerleriyle kişilik özelliklerinin örtüşen yönlerini incelemektir. Araştırmada kullanılan yöntem, ilişkisel tarama modelidir. Araştırmanın örneklemini; ÖSS alanlarından EA-2, SAY-2, SÖZ-2 ve DİL puan türüyle öğrenci alan iki devlet üniversitesi ile iki vakıf üniversitesinde 2., 3. ve 4. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerden, küme örnekleme yoluyla seçilen 527 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, örneklem grubuna Rokeach Değerler Envanteri ve Sıfat Listesi (ACL) ölçekleri uygulanmıştır. Amaçsal ve araçsal değerlerle kişilik özellikleri arasındaki örtüşmeyi (18 amaçsal değer grubuyla 24 alt gruptan oluşan kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi araçsal değer grubuyla 24 alt gruptan oluşan kişilik özellikleri arasında) sınamak üzere Spearman-Rho Sıra Farkları Korelasyon Testi kullanılmıştır. Verilerin toplanması aşamasından sonra, elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri yapılmıştır. Böylece yaşam değerleriyle kişilik özellikleri arasında ilişki olup olmadığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, üniversite öğrencilerinin yaşam değerleri ile kişilik özellikleri arasında ilişki olduğu, sadece gerçek dostluk değeri ile kişilik özellikleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı bulunmuştur


ABSTRACT
The aim of this study is to examine similar/overlapping side between human values and their personality traits of them. Correlational survey model was used in the study. Totally 527 students of second, third, and fourth grade of four universities (2 government, 2 private that had students of EA-2, SAY-2, SÖZ-2 and DİL of ÖSS fields) with cluster sampling constituted the sample of the study. The data was collected by Rokeach Value Survey and Adjective Check List scales from the sample. The Spearman Rho (Spearman Rank Correlation Coefficent) also used to examine the congruence between terminal–instrumental values and personality traits (the relationship between the group of 18 terminal values and personality traits composed of 24 subgroups and the relationship between the group of 18 instrumental values and personality traits composed of 24 sub-groups). After the data collection, the data was statistically analyzed. Thus, the relationship between human values and personality traits of the sample were determined. As a result, statistically significant relationship was found between the personality traits of the university students and their human values. But there was not a significant relationship only between true friendship and personality traits.


ANAHTAR KELİMELER: Yaşam Değerleri, Kişilik Özellikleri, Üniversite Öğrencileri.


KEYWORDS: Human Values, Personality Traits, University Students.

[PDF]