Borsa İstanbul’ daki Sektör Endekslerinin Pazar Endeksine Duyarlılığının ve Sistematik Olmayan Risklerinin Ölçülmesi


The Sensitivity to Market Index and Non-Systematic Risk Measurement of Sector Indices in Borsa İstanbul


Doç. Dr. Yusuf Kaderli
Yrd. Doç. Dr. Ali Petek
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Doğaner
Gökçe Babayiğit


ÖZET
Türkiye’de son dönemlerde sermaye piyasası sürekli olarak gelişmeye devam etmiş ve Türkiye borsasını temsil eden pazar endeksi çok yüksek seviyelere ulaşmıştır. Pazar endeksindeki bu değişmelere, tüm sektörler aynı duyarlılıkta tepki vermemektedir. Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’da (BIST) yer alan sektör endekslerinin, pazar endeksine olan duyarlılıklarının ölçülmesi ve bu sayede borsa yatırımcılarına daha bilinçli yatırım yapma konusunda yön verebilmek için önemli bulguların ortaya konulmasıdır. Bu amaçla, geçmiş yıllara ilişkin aylık veriler kullanılarak Borsa İstanbul’da sektörleri temsil eden sektör endekslerinin beta katsayıları hesaplanmış ve elde edilen bulgular değerlendirilerek öneriler sunulmuştur.


ABSTRACT
In Turkey, in recent years, capital market is constantly continued to develop in the Turkish stock exchange, representing the market index has reached very high levels. Market index, it changes in all the sectors of the same sensitivity reaction. The purpose of this study, Borsa İstanbul (BIST), the sector of the indices, the market index of the susceptibility of the measure, and in this way the stock market, investors are more informed about investing in the direction in order to provide important findings is to expose. For this purpose, using monthly data for previous years, beta coefficients of the sector indices representing sectors in Borsa İstanbul were calculated and evaluated and the findings are presented.


ANAHTAR KELİMELER: Borsa İstanbul, Pazar Endeksi, Sektör Endeksleri, Beta Katsayısı


KEYWORDS: Borsa İstanbul, Market Index, Sector Indices, Beta Coefficient

[PDF]