Gelecekte Okul Müdürlerinin Gerçekleştirmeleri Gereken Roller


Roles That School Principals Should Conduct in the Future


Yrd. Doç. Dr. Yüksel Gündüz
Öğr. Grv. Aydın Balyer


ÖZET
Küreselleşme, ekonomik, teknolojik ve toplumsal gelişmeler ile eğitim alanındaki gelişmeler karşısında müdürlerin geleneksel rollerinin yetersiz kaldığı görülmüştür. Yeni gelişmeler, müdürlerin rollerinin değişimine, rol yelpazelerinin çeşitlenmesine ve iş yüklerinin artmasına neden olmuştur. Bu bağlamda yapılan çalışmanın amacı, gelecekte okul müdürlerinin gerçekleştirmeleri gereken rollerin neler olduğunu ortaya koymaktır. Bu anlamda geleceğin okul müdürlerinden gelişen çağa ayak uydurmaları için, yönetişim uzmanlığı, öğretim liderliği, vizyoner liderlik, sembolik liderlik, değişim uzmanlığı, program geliştirme uzmanlığı ve toplumsal ilişkiler uzmanlığı rollerini gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Müdürler bu rolleri doğru, amacına uygun olarak gerçekleştirdiklerinde bundan okul ve çalışanları ile eğitim öğretim süreci olumlu şekilde etkilenir. Belirtilen rollerin oynanabilmesi belli bir yeterliliği gerektireceğinden, geleceğin müdürlerinin, yönetişim uzmanlığı, öğretim liderliği, vizyoner liderlik, sembolik liderlik, değişim uzmanlığı, program geliştirme ve toplumsal ilişkiler uzmanlığı konularında yeterli hale getirilmeleri sağlanmalıdır.


ABSTRACT
In accordance with globalization, economic, technologic and social improvements and as a result of developments in the field of education, traditional roles of school principals have remained inadequate. New developments have caused a change with the roles of principals, increase in their workload work load, diversing roles. Therefore, this study was carried out to introduce what the school school principals’ roles that they have to realize in the future. For this reason, in order to adopt themselves to changing era, principals of the future are supposed to be expert of governance, instructional leadership, symbolic leadership, instructional leadership, change expert, curriculum designer and social relations experts. When principals performed these roles appropriate to its purpose, it helps school, staff and instructional process to develop. As the roles mentioned here require certain proficiency, school principals should be trained as expert of governance, instructional leadership, symbolic leadership, instructional leadership, change expert, curriculum designer and social relations experts.


ANAHTAR KELİMELER: Okul, Okul Yönetimi, Okul Müdürü, Müdür Roller


KEYWORDS: School, School Administration, School Principal, Principal Roles

[PDF]