Açık ve Uzaktan Öğrenme Araştırmalarında Delfi Tekniğinin Kullanımı


Use of Delphi Technique in Open and Distance Learning Research


Yrd. Doç. Dr. Serpil Koçdar
Prof. Dr. C. Hakan Aydın


ÖZET
Araştırmanın amacı açık ve uzaktan öğrenme alanında Delfi tekniğinin kullanıldığı araştırmaların analiz sonuçlarını sunmaktır. Bu alandaki araştırmacılara yol göstermesi açısından öncelikle Delfi tekniği ayrıntılı olarak anlatılmış, daha sonra Delfi tekniğinin kullanıldığı araştırmalar analiz edilmiştir. Bu analiz, eğitim araştırmalarının yer aldığı ERIC veritabanı taranarak gerçekleştirilmiştir. Bulunan araştırmalar konu, tur sayısı, uzman paneli büyüklüğü ve veri analizinde kullanılan parametreler açısından incelenmiştir. Sonuç olarak, açık ve uzaktan öğrenme alanında Delfi tekniğinin kullanıldığı sınırlı sayıda araştırmaya ulaşılmıştır. Bu araştırmalar daha çok yönetim ve organizasyon, açık ve uzaktan öğrenmede araştırma ve öğretim tasarımı ile ilgilidir. Yapılan çalışmalarda alanyazınla paralel olarak çoğunlukla 3 turun yer aldığı, uzman paneli büyüklüğünün 11 kişiden 106 kişiye kadar değiştiği, verilerin analizi için alanyazındaki önerilerin aksine ağırlıklı olarak ortalamanın kullanıldığı görülmektedir


ABSTRACT
The purpose of this study is to reveal the results of the analysis of the studies in which Delphi technique is used in open and distance learning. In order to guide the researchers in this field, at first, Delphi technique was presented in detail, then the articles in which Delphi technique was used were analyzed. This analysis was carried out by searching ERIC database. These articles were examined in terms of their scope, number of rounds, size of the expert panel and parameters that were used for data analysis. As a result, limited number of articles was found using Delphi as a data collecting technique. These articles were predominantly related with management and organization, research in open and distance learning, and instructional design. In the articles, it was observed that mostly 3 rounds occurred in parallel with the literature, the size of the expert panel varied from 11 to 106, and means scores were used more often for data analysis contrary to the literature.


ANAHTAR KELİMELER: Delfi Tekniği, Açık ve Uzaktan Öğrenme


KEYWORDS: Delphi Technique, Open and Distance Learning

[PDF]