Akran Aracılı Sunulan Etkileşim Ünitesi Öğretim Materyalinin Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Tane Kavramını Öğrenmeleri Üzerindeki Etkililiği


The Effectiveness of Interactive Unit Teaching Material Via Peer Tutoring on the Learning of the Concept of Grain on Students with Mental Retardation


Yrd. Doç. Dr. Elif Sazak Pınar
Sevda Zelyurt


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, akran aracılı sunulan etkileşim ünitesi öğretim materyalinin (ASEÜÖM) zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin tane kavramını öğrenmeleri üzerindeki etkililiğinin incelenmesidir. Araştırmaya ilköğretim okulu birinci kademe üçüncü sınıfta öğrenim gören normal gelişim gösteren bir öğrenci ile aynı okulun özel sınıfına devam eden iki zihinsel yetersizliği olan öğrenci ve başka bir ilköğretim okulunun özel sınıfına devam eden zihinsel yetersizliği olan öğrenci olmak üzere, toplam dört öğrenci katılmıştır. Araştırmada, tek denekli araştırma yöntemlerinden yoklama evreli deneklerarası çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. ASEÜÖM, bire-bir öğretim düzenlemesi biçiminde, ilk oturumda 70-75 dakika, sonraki öğretim oturumlarında ise yaklaşık 60 dakika uygulanmıştır. Öğretim oturumları sonunda, izleme ve genelleme oturumları yapılmıştır. Araştırmanın sonunda, ASEÜÖM’nin zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin tane kavramını kazanmalarında, sürdürmelerinde ve farklı ortam ile farklı materyallere genellemelerinde etkili olduğu görülmüştür.


ABSTRACT
The purpose of this study was to present the effectiveness of interactive unit teaching material via peer tutoring (IUTMPT) on the learning of the concept of grain on students with mental retardation. One normally developing student attending to first grade in regular classroom, and two students, attending to a selfcontained special education classroom of the same primary school and one student attending to a selfcontained special education classroom of the another primary school in Bolu, totally four students participated in this study. The study was conducted as a multiple probe design with probe session across subject models, which is one of the single subject designs. IUTMPT was applied by one-on-one instruction; first session was lasted approximately 70-75-minute, others sessions was lasted 60 minutes. At the end of intervention settings, follow-up and generalization settings were conducted. The findings showed that IUTMPT was effective in acquisition, maintaining and generalizing in different settings and materials of the concept of grain to the students with mental retardation.


ANAHTAR KELİMELER: Akran Aracılı Öğretim, Etkileşim Ünitesi, Matematik Becerileri, Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler


KEYWORDS: Peer Tutoring, Interactive Unit, Math Skills, Students with Mental Retardation

[PDF]