An Approach to Estimate Depreciation Rate for Constructing R&D Capital Stock


Ar-Ge Sermaye Stoğu Oluşturmak İçin Amortisman Oranı Tahmininde Bir Yaklaşım


Asst. Prof. Dr. Yavuz Yıldırım


ÖZET
Measuring social returns to Research and Development expenditures (R&D) requires construction of R&D capital stock because there are no data on R&D capital stocks in the official accounts. However, the problem with the calculating the R&D stock capital from R&D expenditures is problematic because one has to make an assumption about the unknown depreciation rate of R&D capital. Generally, empirical studies construct to R&D capital stock using the perpetual inventory method with the assumption of depreciation rate ranges from 5% to 15%. The assumption implies that, independently of whether R&D is carried out or not, every year a constant percentage of the R&D capital stock become obsolete. Most economists would agree that knowledge produced via R&D facilities does not depreciate in such a mechanical way. In this study we propose to construct R&D capital stock and estimate returns to R&D simultaneously with grid search methodology that given depreciation rate ranges from –20% to 20%. Used production function approach to estimate depreciation rate and Seemingly Unrelated Regression estimator is applied to panel data from 13 OECD countries for the period 1985-2005. Results show that estimated depreciation rate is -3% implying appreciation of R&D stock rather than depreciation.


ABSTRACT
Araştırama ve Geliştirme (Ar-Ge) sermaye stoklarıyla ilgili resmi hesaplarda hiçbir veri olmaması sebebiyle, Ar-Ge harcamalarının sosyal getirilerini ölçmek Ar-Ge sermaye stokunun oluşturulmasını gerektirir. Ancak, Ar-Ge sermaye stoğunun Ar-Ge harcamalarından hesaplanması problemlidir, çünkü Ar-Ge sermayesinin bilinmeyen amortisman oranı ile ilgili bir varsayım yapılması zorunludur. Genellikle, ampirik çalışmalar %5 ile %15 arasında değişen amortisman oranı varsayımı ile devamlı envanter yöntemi kullanarak Ar-Ge sermaye stoğunu hesaplmaktadır. Varsayım ima ettiği, Ar-Ge faliyetlerinin gerçekleştirilip ya da gerçekleştirimediğinden bağımsız, her yıl Ar-Ge sermaye stokunun sabit bir yüzdesi kullanılmaz hale gelecektir. Birçok ekonomist Ar-Ge faliyetleri sonucunda üretilen bilginin mekanik bir şekilde değer yitirmediğini kabul eder. Bu çalışma , grid arama yöntemi kullanılarak, amortisman oranını -%20 ve %20 aralığında değiştirilerek, Ar-Ge sermaye stoğunu ve Ar-Ge getirilerinin tahminini eş zamanlı hesaplamayı amaçlar. Amortisman oranını tahmin etmek için üretim fonksiyonu yaklaşımı kullanıldı ve Görünürde İişkisiz Regresyon tahmin edicisi 13 OECD ülkesinin panel verilerine 1985-2005 dönemi için uygulandı. Sonuçlar tahmini edilen amortisman oranı %-3’tür ki Ar-Ge stoğunun değerinin azalmasından ziyade değerinin artacağını ifade eder.


ANAHTAR KELİMELER: Business Sector R&D Stock, Depreciation Rate Estimation, Multifactor Productivity, Seemingly Unrelated Regression, Production Function Approach


KEYWORDS: Özel Sektör Ar-Ge Stoku, Çok Faktörlü Verimlilik, Amortisman Oranı Tahmini, Görünürde İlişkisiz Regresyon, Üretim Fonksiyonu

[PDF]