Güven Geliştirmede İletişimin Rolünü ve Örgütsel Hedeflere Katılım Üzerindeki Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Yol Analizi


A Path Analysis of the Role of Communication in Developing Trust and Its Effects on Employee Involvement


Öğr. Grv. Dr. Müge Leyla Yıldız
Hatice Canan Bürüngüz


ÖZET
Güven, örgütsel performansı etkileyen önemli bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. İletişim güven geliştirmede oldukça önemli bir role sahiptir. Örgüt içinde güven ortamının oluşabilmesi de çalışanlar ara�- sındaki iletişimle ilişkilidir. Bu nedenle birçok araştırma güven ile iletişim arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Ancak bu çalışma, diğerlerinden daha kapsamlı olarak, bilginin niceliğinin, bilginin niteliğinin ve iletişimde açıklığın, güven ile ilişkisinde çalışkan katılımı çıktısıyla birlikte bütüncül bir ilişkisel modelde incelemeyi amaçlamakta�- dır. Araştırma modeli 176 hastane çalışanı üzerinde yol analiziyle test edilmiştir. İletişim, güven, iletişimde açıklık ve çalışan katılımı ilişkisini konu alan araştırma modeli doğrulanmıştır. Çarpıcı bir sonuç olarak paylaşılan bilginin niceliğinin güven geliştirmede bilginin niteliğinden daha fazla etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.


ABSTRACT
Trust is an important concept in social science research as a key factor in organizational success Communication plays an important role in the development of trust within an organization. Number of researchers have been studied the relationship between trust and communication. This study tests the specific linkages among quality of information, quantity of information, openness, trust, and outcomes such as employee involvement in 176 employees of a hospital. Using path analysis, the research model about the relationship between trust, openness, communication (sharing information) and employee involvement was confirmed in Turkey. We also found that in developing trust the role of quality of information has more effect than the role of quantity of information.


ANAHTAR KELİMELER: Güven, İletişim, İletişimde Açıklık, Çalışan Katılımı, Bilginin Kalitesi, İletişimin Niteliği, Bilginin Yeterliliği, İletişimin Niceliği.


KEYWORDS: Trust, Communication, Openness, Employee Involvement, Quality of Information, Communication Quality, Enough Information, Communication Quantity.

[PDF]