Concurrent Validity of Different Religiosity Scales Used in Researches of Marketing Ethics and A Proposal For A New Religiosity Scale


Pazarlama Etiği Araştırmalarında Kullanılan Farklı Dindarlık Ölçeklerinin Eş Zamanlı Geçerliliği ve Yeni Bir Dindarlık Ölçeği Önerisi


Prof. Dr. Gökhan Özer
Asst. Prof. Dr. Volkan Özbek
Asst. Prof. Dr. Meral Elçi
Prof. Dr. Kenan Aydın


ÖZET
The aim of this study is to determine the concurrent validity of four religiosity scales that are frequently used in researches related to ethics and to propose a new religiosity scale based on these four scales. A faceto- face survey has been conducted through convenience sampling at vocational schools and small businesses in Edremit Gulf of Balıkesir. This study is based on the findings of three different sampling applied between September and November 2010; the first sample was collected from 400 students, the second from 250 students and the third from 300 sales personnel of small businesses. AMOS 18 and SPSS 16 softwares are used on data analysis. Correlations analysis is applied to determine the concurrent validity of the scales. Exploratory and confirmatory factor analysis is manipulated to develop a scale. Upon evaluating the findings of this study, four different religiosity scales are observed to be highly correlated. Consequently, these scales can be claimed to have a high concurrent validity. Having been carried out on three separate samples for three dimensional religiosity scale, the results of confirmatory factor analysis support the validity of this new scale.


ABSTRACT
Bu araştırmanın amacı, etiğe yönelik araştırmalarda sıklıkla kullanılan dört dindarlık ölçeğinin eş zamanlı geçerliklerini tespit etmek ve bu ölçeklerden yola çıkarak yeni bir dindarlık ölçeği önerisinde bulunmaktır. Araştırma Balıkesir ili Edremit Körfezine bağlı yüksekokullarda ve yine Edremit Körfezinde bulunan küçük işletmelerde kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiş cevaplayıcılar üzerinde yüz yüze anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma Eylül- Kasım 2010’da toplanan üç ayrı örneklemin verilerine dayanmaktadır; ilki 400, ikincisi 250 üniversite öğrencisinden üçüncüsü ise, küçük işletmelerde satış elemanı olarak çalışan 300 kişi üzerinde uygulanan bir anketten elde edilmiştir. Verilerin analizinde AMOS 18 ve SPSS 16 paket programlarından yararlanılmıştır. Ölçeklerin eş zamanlı geçerliklerini belirlemede korelâsyon analizi, ölçek geliştirmede ise keşifsel ve doğrusal faktör analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde dört farklı dindarlık ölçeği arasında yüksek korelâsyon değerlerinin ortaya çıktığı görülmüştür. Bu sonuçla, ölçeklerin eş zamanlı geçerliklerinin yüksek olduğu söylenebilir. Bu ölçeklerden yararlanarak ortaya atılan üç boyutlu dindarlık ölçeği için üç farklı örneklem üzerinde yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları da yeni ölçeğin geçerliğini göstermektedir.


ANAHTAR KELİMELER: Ethics, Marketing, Religiosity, Scale Development, Validity.


KEYWORDS: Etik, Pazarlama, Dindarlık, Ölçek Geliştirme, Geçerlik.

[PDF]