Modern Liderlik Tarzlarının Yenilik Stratejilerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma


A Study to Determine the Effect of Modern Leadership Styles on Innovation Strategies


Yrd. Doç. Dr. Öznur Bozkurt
Öğr. Grv. Murat Göral


ÖZET
Her yönetimsel faaliyette olduğu gibi yenilik stratejisinin belirlenmesi ve uygulanmasında da liderlik kilit rol oynamaktadır. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada yenilik stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması konusunda, çağdaş liderlik yaklaşımları olarak değerlendirilen karizmatik liderlik, işlemsel liderlik ve dönüşümcü liderlik tarzlarının etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın evreni Ankara’daki dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin sahipleri ve genel müdürlerinden oluşmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Tam sayım yoluna gidilerek evrenin tümüne ulaşılmaya çalışılmıştır. Veriler yenilik stratejilerine, liderlik tarzlarına ve demografik özelliklere ilişkin ifadelerden oluşan anket formları ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, dönüşümcü liderliğin saldırgan ve fırsatçı yenilik stratejisini, karizmatik liderlik tarzının savunmacı ve taklitçi yenilik stratejisini, işlemsel liderlik tarzının ise taklitçi ve geleneksel yenilik stratejisini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, araştırmada incelenen modern liderlik yaklaşımlarının bağımlı yenilik stratejisine herhangi bir etkisinin olmadığıda araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır.


ABSTRACT
The leadership plays a key role in determination and application of the innovation strategy like in every management activity. From this point, to examine the relationship between leadership styles and innovation strategy was purposed in determining innovation strategies in this study by revealing the effect of leadership styles studied in modern leadership theories. The owners and general managers of four-star and five-star hotels in Ankara constitute the population of this research. In this research, it is aimed to reach to the whole population by using full enumerication sample method. The data was collected by questionnaires that consisted of phrases regarding innovation strategies, leadership styles and demographical features. In the research, the result that the offensive and oppurtunist innovation strategies of transformational leadership style, the defensive and imitator innovation strategies of charismatic leadershipstyle and transactional leadership style effect the traditional and imitator innovation strategies has be enreached. Additionally, that the modern leadership approache sex amined in the studydon’thave an effect on the dependent innovation strategy has been reached within the research.


ANAHTAR KELİMELER: Yenilik, Yenilik Stratejileri, Liderlik, Liderlik Tarzları, 4 ve 5 Yıldızlı Oteller, Ankara


KEYWORDS: Innovation, Innovation Strategies, Leadership, Leadership Styles, Four and Five Star Hotels, Ankara

[PDF]