Örgütsel Çekicilik Bağlamında Otel İşletmelerini Rakiplerinden Ayıran Özellikler


The Attributes Distinguishing Hotel Businesses within the Context of Organizational Attractiveness


Dr. Alev Dündar Akçay


ÖZET
Bireylerin işyeri seçimi ile ilgili karar sürecinde örgütsel çekiciliğin önemli bir rolü vardır çünkü bireyler öncelikle çekici buldukları işletmelere başvurmayı düşünürler. İşletmelerin örgütsel çekiciliği ise, potansiyel işgören adaylarının işletmelerin araçsal ve sembolik özelliklerine ilişkin algılamalarından etkilenmektedir. Bu sebeple işletmeler için araçsal ve sembolik özellikleri hakkındaki algılamalardan haberdar olmak büyük önem taşımaktadır. Özellikle aynı pazar içerisinde rekabet eden ve benzer imkânlara sahip olan işletmelerin çekici birer işveren olabilmek için kendilerini rakiplerinden farklılaştırmaya ihtiyaçları vardır. Bu çalışma, İstanbul kent merkezinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinin rakiplerinden farklılaştırılmasında etkili olan faktörleri araçsal ve sembolik özellikler çerçevesi kapsamında tespit etmek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Otel işletmelerinin birbirinden farklılaştırılmasında etkili olan faktörleri belirlemek için ANOVA ve Ayırma (Diskriminant) analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçları otel işletmelerinin işveren olarak rakiplerinden farklılaştırılmasında daha çok sembolik özelliklerin (seçkinlik, duyarlılık ve prestij boyutları ile) etkili olduğunu, bununla birlikte araçsal özelliklerden de müşteri boyutunun bu farklılaştırmada etkili olduğunu göstermiştir.


ABSTRACT
Organizational attractiveness is a critical factor in attracting right personnel to businesses since job seekers prefer to apply for the businesses they find attractive. Organizational attractiveness is influenced by the prospective employees’ perceptions of instrumental and symbolic attributes. Hence, being aware of those perceptions is crucial for businesses. Companies that compete in the same environment and have similar characteristics especially need to differentiate themselves to be more attractive employers. The purpose of this paper to explore the factors, within the instrumental and symbolic framework, that are important in distinguishing hotel businesses from their rivals. The study was implemented in the five-star hotel businesses located in İstanbul. One-way ANOVA and Discriminant analysis were used to discover the factors that distinguish hotel businesses. The findings reveal that Symbolic attributes are more effective (through the dimensions of exclusiveness, sensitivity, and prestige) in this regard; yet, customer dimension of the Instrumental attributes is also effective in distinguishing hotel businesses.


ANAHTAR KELİMELER: İşe Alma, Örgütsel Çekicilik, İşveren Çekiciliği, Araçsal ve Sembolik Özellikler Çerçevesi


KEYWORDS: Recruitment, Organizational Attractiveness, Employer Attractiveness, Instrumentalsymbolic Framework

[PDF]