The Latin American Debt Crisis and Lessons For Europe


Latin Amerika Borç Krizi ve Avrupa İçin Çıkarılacak Dersler


Prof. Dr. Emin Ertürk
Res. Assist. Derya Yılmaz


ÖZET
In the1970s, Latin American countries with the help of global conditions, financed generous social expenditures by foreign credit. At the beginning of the1980s, interest rates skyrocketed in developed countries as a consequence of stringent monetary policies. Servicing enormous debt became problematic for Latin American countries. Multinational banks had considerable claims so international coordination was provided. Latin America spent years in negotiations resulting in “a lost decade” for the region. Today debt is the most challenging issue for Europe. Greece, Portugal and Ireland are facing problems while servicing their debts. The probability of those countries’ default and spread to the giant European economies undermines the credibility of all European countries. Indeed, this has become a threat for the viability of the EMU. In this study with respect to the Latin American experience, the European debt crisis is evaluated. Policy choices for the future of the EMU will also be assessed as a conclusion.


ABSTRACT
1970’lerde tüm dünyada ortaya çıkan kredi genişlemesinden Latin Amerika ülkeleri de nasibini almış, artan sosyal harcamalarını yabancı kredilerle finanse etmişlerdir. 1980’lerle birlikte uygulanan sıkı para politikaları sonucu gelişmiş ülkelerde faiz oranları önemli ölçüde artmıştır. Sonuçta; Latin Amerika ülkeleri için borcun servisini gerçekleştirmek sıkıntılı olmaya başlamıştır. Çokuluslu bankalar, önemli alacaklara sahip olduklarından uluslararası koordinasyon kolayca sağlanmıştır. Ancak Latin Amerika bu müzakerelere yıllar harcamış ve bu yıllar bölgede “kayıp on yıl” olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Bu gün ise borç başka bir kıtada önemli bir sorun haline gelmiştir. Bazı Avrupa ülkeleri borç servislerini gerçekleştirme de sıkıntılar yaşamaktadır. Bu ülkelerin iflası ve büyük ülkelere sıçrama ihtimali tümbirlik ülkelerinin kredibilitesini sarsmaktadır. Bu durum Ekonomik ve Parasal Birlik(EPB)’in devamı için de tehdit oluşturmaktadır. Bu çalışmada öncelikle Latin Amerika’nın yaşadığı borç tecrübesi ele alınacak, buradan alınan dersle Avrupa borç krizi incelenecektir. Sonuç olarak ise parasal birliğin geleceği için olası politika seçenekleri değerlendirilecektir.


ANAHTAR KELİMELER: Latin American Debt Crisis, European Debt Crisis, Economic and Monetary Union (EMU)


KEYWORDS: Latin Amerika Borç Krizi, Avrupa Borç Krizi, Ekonomik ve Parasal Birlik(EPB)

[PDF]