Bulanık VIKOR Yöntemini Kullanarak Proje Seçim Sürecinin İncelenmesi


Analysis of Project Selection Process Applying with Fuzzy VIKOR Method


Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız


ÖZET
Proje seçimi, karlılık, büyüme ve artan küresel rekabet ortamında işletmelerin hayatta kalması için verilmesi gereken çok önemli bir karardır. Ancak bu tür kararlar maddi ve maddi olmayan birçok faktör ve birden fazla karar verici içerdiği için genellikle karmaşıktır. Çok kriterli karar verme (ÇKKV) yaklaşımı bu gibi durumlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş bir modelleme ve uygulama aracıdır. Ayrıca, bu seçim kararında kriter ağırlıkları ve alternatiflerin derecelendirilmesi çoğu zaman kesin ifadelerden ziyade düşük, orta, yüksek gibi dilsel ifadelerle değerlendirilmektedir. Bulanık mantık teorisiyle birlikte ÇKKV yöntemleri birçok kritik kararda bu gereksinimleri karşılamak için kullanılabilir. Bu çalışma da bulanık ÇKKV tekniklerinden olan VIKOR yöntemini kullanarak bir firma için en iyi projenin seçimi karar verme sürecini açıklamıştır.


ABSTRACT
Project selection is very important making decision for the profitability, growth, and the survival of the establishments in an increasingly competitive global scenario. However, because of including many tangible and intangible factors and more than one decision makers these decisions are often complex. Multiple criteria decision making (MCDM) approach is a modeling and methodological tool for applying like these situtations. Also, in this decision the ratings of alternatives and the weights of the selection criteria often may be evaluated linguistic assessment such as low, medium and high rather than certain expressions. An application of the fuzzy set theory along with MCDM methods have been used to make these requirements available for many critical decisions. This study explains decision making process using fuzzy VIKOR which is fuzzy MCDM method to choose the best project for the firm.


ANAHTAR KELİMELER: Bulanık Mantık, Bulanık VIKOR, Proje Seçimi


KEYWORDS: Fuzzy Logic, Fuzzy VIKOR, Project Selection

[PDF]