Tüketim Değerlerinin Satın Alma Niyeti ve Bağlılık Üzerindeki Rolü: Fırsat Sitelerine Yönelik Bir Araştırma


The Role of Consumption Values on Purchase Intention and Loyalty: an Investigation on Daily Deal Sites


Arş. Grv. Selen Öztürk
Arş. Grv. Selim Şerbetci
Şevket Necmettin Gürcan


ÖZET
Günümüzde yeni iletişim teknolojilerinin ve İnternet mecrasının yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte tüketicilerin alışveriş yapma biçimleri önemli bir değişime uğramıştır. İnternetten alışveriş ve e-ticarete dair yeni iş modelleri, hem perakendeciler hem de tedarikçiler tarafından olduğu kadar tüketicilerden de yüksek oranda talep görmektedir. Bu noktada tüketicilerin, İnternetten günlük indirimli alışveriş fırsatları sunan fırsat sitelerinden yapılan alışverişe atfettikleri değerin, boyutlar itibariyle, tüketici davranışları üzerindeki etkisinin incelenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Tüketim değerlerinin, fırsat sitelerinden satın alma niyeti ve fırsat sitelerine duyulan bağlılık üzerindeki etki düzeylerini belirlemek amacıyla 316 kişi ile İnternet üzerinden anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçları doğrultusunda tüketicilerin satın alma niyeti üzerinde tüketim değeri boyutları arasından en etkili olanın “duygusal değer” ve onu takiben “parasal fiyat”, “itibar” ve “sosyal değer” boyutları olduğu ortaya çıkarken; fırsat sitelerine duyulan bağlılık üzerinde ise en etkili boyutun “itibar” ve takiben “duygusal değer”, “parasal fiyat” ve “sosyal değer” olduğu saptanmıştır.


ABSTRACT
Today, with the intensive use of new communication technologies and the Internet, consumer shopping styles has changed considerably. Internet shopping and new business models on e-commerce is popular among not only by both retailers and suppliers, but also by consumersthemselves. At this point, the examination of effects of value dimensions that attributed to shopping from daily deal sites offering various discounts have on consumer behavior constitutes the purpose of the study. An Internet survey was conducted with 316 respondents to determine the level of effects of consumption values on purchase intention and consumer loyalty. According to the research results, the most influential value dimension on consumers’ purchase intention was found to be “emotional value” that followed by “monetary price”, “reputation” and “social value”, whereas on consumer loyalty the most influential value dimension was found to be “reputation” that followed by “emotional value”,” monetary price” and “social value” respectively.


ANAHTAR KELİMELER: Tüketim Değerleri, Fırsat Siteleri, E-ticaret, Regresyon Analizi, Satın Alma Niyeti


KEYWORDS: Consumption Values, Daily Deal Sites, E-commerce, Regression Analysis, Purchase Intention

[PDF]