Kurumsal Yapı ve İşleyişiyle ABD’de Kriz Yönetimi


Crisis Management in the USA in Terms of Institutional Structure and Practice


Prof. Dr. Abdullah Yılmaz
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Bozkurt
Uzm. Burcu Akdeniz


ÖZET
Uzun süre sadece özel işletmelerin çalışma alanlarından biri olarak algılanan kriz yönetimi uygulamalarının kamu kurumları açısından da yaşamsal öneme sahip bir konu olduğu özellikle son yıllarda yaşanan ve büyük halk kitlelerini maddi ve manevi anlamda olumsuz etkileyen birçok vaka dolayısıyla anlaşılmış ve kriz yönetimi kamu yönetimi disiplininin önemli çalışma konularından biri haline gelmiştir. Kamu kurumları tarafından sağlanan hizmetin kalitesi ile ilgili beklentilerin yükseldiği ve medya aracılığı ile her olayın kısa sürede ülkenin en uzak noktalarında bile duyularak tepki yaratabildiği günümüzde devletin tüm organları ile krizlere karşı hazırlıklı olması bir zorunluluk halini almıştır. Kriz yönetimi alanında gerek teorik gerekse pratik çalışmaları açısından önemli ülkelerden biri Amerika Birleşik Devletleri’dir. Kriz yönetimi ile ilgili çalışmaların ve yapılanmanın öncülerinden sayılabilecek bu ülkedeki kriz yönetimi örgütlenmesi ülkenin genişliği ve siyasi yapılanmanın karmaşıklığına rağmen son derece anlaşılır ve görev paylaşımı açısından net bir şekilde oluşturulmuştur. Ayrıca tüm sorumluluğu devletin yüklenmediği ve gerek üniversiteler gerekse özel sektörün ve en önemlisi sade vatandaşların da aktif aktörler olarak yer bulduğu bu örgütlenme uygulamada yaşanabilen bazı aksaklıklara rağmen örnek alınmaya değerdir.


ABSTRACT
After being evaluated as a topic of business administration for a long time, the vital importace of crisis management for public administration was realized due to a variety of recent events affecting masses both financially and emotionally. As a result crisis management has become one of the important subjects of the discipline of public administration. The high expectations about the quality of services supplied by public institutions and the speed of the news spreading all over the country and causing reaction due to media and technology all have made it a must for the governments to be prepared against crises with all its bodies. In terms of theoretical and practical efforts in crisis management, the USA is one of the most important countries. As a leading country in terms of crisis management studies and organisation, the task sharing and institutional structuring in the USA seems to be quiet clear cut and easy to understand despite the size of the country and relatively complicated federal organization of the public sector. Moreover, despite all the shortcomings and minor problems in practice, the USA constitutes a good model of crisis management system with its organisation in which the government does not bear all the responsibilities but shares them with the private sector, the universities and the most importantly citizens individually.


ANAHTAR KELİMELER: Kriz, Kriz Yönetimi, FEMA, ABD’de Kriz Yönetimi, Vatandaş


KEYWORDS: Crisis, Crisis Management, FEMA, Crisis Management in the USA, Citizens

[PDF]