Skill-Biased Technological Change Hypothesis with Different Market Structures: The Case of Turkish Manufacturing Industries


Beceri Yanlı Teknolojik Gelişme Hipotezinin Farklı Piyasa Yapıları İçin Analizi: Türk İmalat Sanayi Örneği


Asst. Prof. Dr. Aytekin Güven
Dr. Selcen Turanlı


ÖZET
The purpose of this study is to investigate the skill biased technological change (SBTC) hypothesis using 1985-2001 data from Turkish manufacturing industries. The role of market structure in this process will also be explored. Market structure will be proxied by concentration ratios in industries. This paper contributes to the literature in two different ways. Firstly, this is the first study to empirically test SBTC hypothesis for Turkey. Secondly, and more important is to incorporate market structure into the investigation of the SBTC hypothesis. The results from this study are as follows: (i) wage differentials have a positive and significant effect on productivity; (ii) this effect does not differ importantly between low and high concentration ratios.


ABSTRACT
Bu çalışmanın amacı, beceri yanlı teknolojij gelişme hipotezini (BYTG) ve piyasa yapısının bu süreçteki rolünü Türk imalat sanayiinden derlenen veriler ile 1985-2001 dönemi için incelemektir. Piyasa yapısını temsilen endüstri yoğunlaşma oranları kullanılmıştır. Çalışma literature iki açıdan katkı sağlamaktadır. İlkin, BYTG hipotezi ilk defa Türkiye için test edilmektedir. İkincisi ve daha önemlisi BYTG hipotezi piyasa yapısı göz önünde bulundurularak ilk kez incelenmektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar (i) ücret eşitsizliğinin verimlilik üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi olduğunu göstermektedir; (ii) bu etki düşük ve yüksek yoğunlaşma oranına sahip endüstriler için önemli oranda farklılaşmamaktadır.


ANAHTAR KELİMELER: Wage Inequality, Market Structure, Manufacturing Industry, Panel Data Econometrics


KEYWORDS: Ücret Eşitsizliği, Piyasa Yapısı, İmalat Sanayi, Panel Veri Analizi

[PDF]