Almanya’da Göçmen Politikaları ve Türkiyeli Göçmenlerin Trajedisi: Yurttaşlık, Haklar ve Eşitsizlikler Üzerine


Politics of Migration and Tragedy of Turkish Migrants in Germany: On Citizenship, Rights and Inequalities


Yrd. Doç. Dr. Fuat Güllüpınar


ÖZET
Bu çalışmada yurttaşların hiyerarşisi tezi üzerinde durularak, Almanya’da kurumsal dışlama ve ayrımcılık mekanizmalarına temel oluşturan göçmen ve yurt�- taşlık politikaları analiz edilmektedir. Almanya’da yurttaşlık hakları oldukça farklılaştırılmış ve eşit�- sizdir. Bu durum, ayrıcalıklı olmayan üçüncü dünya vatandaşlarına karşı yasal olarak korunan ayrıcalıklı yurttaşlar ayrımı yaratmıştır. Bu ayrıcalıklı yurttaşlar hiyerarşik olarak Alman, etnik Alman (Aussiedler), Avrupa Birliği vatandaşı şeklinde sıralanmaktadır. Bu yurttaşlar hiyerarşisi sisteminde, hakların uygulanması milliyet, oturum süresi, statüler ve gelir seviyesine göre işlemektedir. Bu şartlar içinde geldiğiniz ülkenin yurttaşlık kartı ve kökeniniz önemlidir ve fark yaratmaktadır. Almanya’da vatandaşlığa kabul koşulları gibi emek piyasasına erişim ve aile birleşmeleri yasaları, hiyerarşik olarak içinde Türkiyeli göçmenlerin de olduğu üçüncü dünya vatandaşlarına oldukça seçici ve ayrımcı bir şekilde uygulanmaktadır.


ABSTRACT
Focused on the thesis of hierarcy of citizenships, the suggestion of the article is to analyze the policies of migration and citizenship, which give rise to the institutional exclusion and discrimination. The rights of citizenship are highly differential and unequal in Germany. This creates the distinction of privileged citizens—German citizens, ethnic Germans, Aussiedler, EU, non-EU, privileged non-EU—are legally enshrined as against nonprivileged non-EU citizens. In the system of hierarchical citizenship, the practice of rights functions in terms of nationality, residence length, status, and income level. Among these criteria, the country of origin/citizenship matters and makes a difference. The laws of labor market access, like the other legislation on naturalization, family reunification, education etc. is highly selective and discriminatory in Germany, which hierarchically acquire a different character for Turkish migrants and the third country nationals.


ANAHTAR KELİMELER: Göçmen Politikaları, Türkiyeli Göçmenler, Yurttaşlık, Entegrasyon, Almanya


KEYWORDS: Politics of Migration, Turkish Migrants, Citizenship, Integration, Germany

[PDF]