Turizm İşletmeleri İçin AHP Temelli Bulanık TOPSIS Yönetimi ile Tur Operatörü Seçimi


Tour Operator Selection by Using AHP Based Fuzzy TOPSIS Method For Tourism Businesses


Yrd. Doç. Dr. Meltem Karaatlı
Doç. Dr. Nuri Ömürbek
Esra Aksoy
Hanife Karakuzu


ÖZET
Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, bu sektörde rakipleri ile mücadele edebilmek için hizmet kalitelerini sürekli en üst noktada tutmak zorundadırlar. Turizm sektöründe oldukça önemli bir paya sahip olan otel işletmeleri yüksek kalite anlayışı ve müşteri odaklı politikalara bağlı kalarak rekabet avantajı elde edebilirler. Bunun içinde otel işletmeleri çalışacağı tur operatörünü belirlerken birtakım kriterleri göz önünde bulundurmalıdır. Bu nedenle de tur operatörlerinin hangi kriterlere ve hangi ağırlıklara göre saptanacağının belirlenmesi çok kriterli karar verme sürecinin değerlendirilmesinde belirleyici öneme sahiptir. Bu çalışmada da Isparta ilinde faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otelin tur operatörü seçiminde göz önüne aldığı kriterlerin ağırlık dereceleri Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP - Analytic Hierarchy Process) ile belirlenmiştir. Elde edilen ağırlıklar çok kriterli karar verme tekniklerinden Bulanık TOPSIS (Technique For Order Preference By Similarity To An Ideal Solution) yönteminde kullanılarak tur operatörleri değerlendirilmiş ve otel için en iyi tur operatörü tespit edilmiştir.


ABSTRACT
Businesses operating in the tourism industry constantly obliged to keep the top spot of their quality of service to be able to fight with other competitors. Hotels in the tourism sector with a significant share can achieve a competitive advantage with adhering to customer-oriented policies and high quality service. For this reason, hotels should consider some criteria when deciding the tour operator. Therefore, determination of tour operators selected in according to what criteria and what weights has decisive importance in the evaluation of a multi-criteria decision-making-process. In this study, the severity of criteria when choosing the tour operator which are taken into account by a five-star hotel in Isparta was determined by AHP (Analytic Hierarchy Process). The weights obtained by AHP were used in Fuzzy TOPSIS (Technique For Order Preference By Similarity To An Ideal Solution) which is one of the multi- criteria decision making techniques to evaluate tour operators. Finally, the best tour operator for the hotel was identified.


ANAHTAR KELİMELER: Çok Kriterli Karar Verme, AHP, Bulanık TOPSIS, Tur Operatörleri, Turizm İşletmeleri


KEYWORDS: Multi Criteria Decision Making, AHP, Fuzzy TOPSIS, Tour Operator, Tourism Businesses

[PDF]