Determination of Relationships of Nurses’ Professional Commitment to Organizational, Work and Family Commitment by Structural Equation Model


Hemşirelerin Mesleki Bağlılıkları ile Örgütsel, İş ve Aile Bağlılıkları Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi


Assoc. Prof. Dr. Serap Benligiray
Assoc. Prof. Dr. Harun Sönmez


ÖZET
The commitment forms of individuals regarding their private and work lives have been subject to various researches in an independent or interactive way. In this study, a model has been developed and tested for defining the relationship between the nurses’ professional commitment and organizational, work and family commitment. The study was conducted with the nurses employed in 7 state hospitals with 500 or over bed capacity and 3 medicine faculties under the body of Ankara Ministry of Health through questionnaires. 355 nurses were chosen via proportional distribution method in stratified sampling. The relationship between work commitment scale and continuance commitment part of the organizational commitment scale and the relationship between family commitment scale and professional commitment scale are not significant. Except for the correlation between professional commitment scale and affective commitment part of the organizational commitment scale, the correlations are quite weak.


ABSTRACT
Bireylerin özel ve iş yaşamlarına ilişkin bağlılık formları ya birbirinden bağımsız ya da birbirleriyle etkileşimli olarak çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Bu çalışmada da bu konuda daha önceden yapılan araştırmalar ışığında hemşirelerin mesleki bağlılıkları ile örgüte, işe ve aileye bağlılıkları arasındaki ilişkiyi tanımlamaya yönelik bir model geliştirilmiş ve test edilmiştir. Çalışma, Ankara’da Sağlık Bakanlığına bağlı 500 ve üzeri yataklı 7 devlet hastanesi ile 3 tıp fakültesinde çalışan hemşirelerle anket yoluyla görüşülerek yapılmıştır. Çalışma evreni içinden 355 hemşire, tabakalı örneklemede orantılı dağıtım yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. İşe bağlılık ölçeği ile örgütsel bağlılık ölçeğinin devam bağlılığı kısmı arasındaki ilişki ve aileye bağlılık ölçeği ile mesleki bağlılık ölçeği arasındaki ilişki ve mesleğe bağlılık ölçeği ile aileye bağlılık ölçeği arasındaki ilişki anlamlı değildir. Mesleğe bağlılık ölçeği ile örgüte bağlılık ölçeğinin duygusal bağlılık kısmı arasındaki korelasyon dışındaki korelasyonların oldukça zayıf olduğu görülmektedir.


ANAHTAR KELİMELER: Organizational Commitment, Personnel Administration, Professional-Family Relations, Nursing


KEYWORDS: Örgütsel Bağlılık, Personel Yönetimi, İş-Aile İlişkileri, Hemşirelik

[PDF]