Borsa İstanbul’da İşlem Gören Sigorta Şirketlerinin Karşılaştırmalı Finansal Performans Analizi


Comparative Analysis of Financial Performance of Insurance Companies Listed in Borsa Istanbul


Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu
Öğr. Grv. Dr. Çağatay Başarır


ÖZET
Gelişen bir finans piyasasına sahip olan Türkiye’de, sigorta sektörünün de bu gelişmeye uyum sağladığı görülmektedir. Özellikle bireysel emeklilik sisteminin getirilmesi ve devlet destekli bir yapıya kavuşturulması ayrıca sigorta sektörü ile ilgili yasalara yönelik iyileştirmeler, bu sektörün gelişimine önemli katkılarda bulunmaktadır. Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören altı adet sigorta şirketinin oran analizi yaklaşımı ile birbirleriyle karşılaştırmalı finansal performans analizi yapılmıştır. Çalışma kapsamında 2011-2014 yıllarına ilişkin yıllık mali tablolar kullanılmış olup, bu tablolardan elde edilen mali oranların TOPSIS yöntemi ile finansal performans analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre ilgili dönemde, dört firmanın farklı seviyelerde olmakla birlikte finansal açıdan başarılı olduğu, iki firmanın ise başarısız olduğu belirlenmiştir.


ABSTRACT
In Turkey, which has a developing financial market it can be observed that the insurance industry is also developing. Improvements in legislation regarding the insurance industry, especially establishment of supplementary retirement insurance which is supported by the state has contributed greatly to the development of this industry. This study analyzes the comparative financial performance of six insurance companies shares being traded in Borsa Istanbul through ratio analysis. The study employs financial statements covering the period 2011-2014 and analyzes the financial performance as calculated from these tables through TOPSIS method. Findings show that while four firms are successful, albeit at different levels, two are unsuccessful.


ANAHTAR KELİMELER: Sigorta Sektörü, Performans Analizi, TOPSIS.


KEYWORDS: Insurance Industry, Performance Analysis, TOPSIS.

[PDF]