Bir Yumuşak Güç Kaynağı Olarak Türkiye’deki Çin Medyası


Chinese Media in Turkey as a Means of Soft Power


Yrd. Doç. Dr. Veli Boztepe


ÖZET
Son yıllarda küresel ekonomide güçlü bir aktör haline gelen Çin; gücünü “yumuşak güç” kaynaklarıyla desteklemek için yoğun bir çaba harcamaktadır. Yumuşak güç stratejisinin “dışa açılmaya” dönüşmesiyle birlikte, medya yeniden yapılandırılmış, yeni strateji ekseninde kullanılmaya başlanmıştır. Çin, imajını yeniden inşa etmek amacıyla Türkiye’de de medyayı kullanmaktadır. Çin yönetimi, Türkiye’de televizyon, radyo, dergi gibi geleneksel medyanın yanında yeni medyayı da etkili bir biçimde hayata geçirmiştir. Makalenin temel varsayımı, Çin’in yumuşak güç stratejisi tam olarak anlaşılmadan Türkiye’deki medya faaliyetlerinin anlaşılamayacağı; Çin’in Türkiye’deki medya faaliyetlerini bu strateji çerçevesinde gerçekleştirdiğidir. Çalışma, Çin’in, Türkiye’deki medyaya yatırımlarını, “yumuşak güç” kavramına odaklanarak incelemektedir. Bu çerçevede, Çin’in Türkiye’deki yayınları klasik niteliksel inceleme yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmada, Çin medyasının Türkiye’deki yayınlarının tarihsel gelişimi, hangi medya araçlarının daha fazla kullanıldığı, ne tür programlarla hangi mesajların verildiği üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bu kapsamda, Çin’in Türkiye kamuoyuna yönelik yaptığı radyo, televizyon, dergi ve yeni medya yayınları incelenmiş, ayrıca doküman analizi ve görüşmeler yapılmıştır. Çalışma kapsamında, Çin’in Türkiye’deki medya faaliyetlerinin, yumuşak güç stratejisi ve 2001 yılında açıkladığı medyada “dışa açılma” stratejisiyle uyumlu olduğuna yönelik bulgulara ulaşılmıştır. Çin’in bu strateji çerçevesinde, “barışçıl, yardımsever, insan haklarına saygılı ve gelişmiş bir ülke” imajını yerleştirmeye çalıştığı sonucuna ulaşılmıştır.


ABSTRACT
China, which has become a powerful actor in the global economy in recent years, has been striving to increase its power through mobilizing various mechanisms of “soft power.” In combination with its opening up policy, it has re-structured the state media industry and begun to use it as a part of “soft power” strategy at the global level. It also benefits from its investments in the media industry in Turkey in order to re-construct its image. In this respect, it has made important investments not only in the traditional media but also in the “new media” in the last five years. This article mainly argues that the media investments and activities of the Republic of China cannot be understood without an eye to its new strategy of enhanced soft power, which underlies all its endeavors in the media industry in Turkey. Therefore, this study examines China’s media investments in Turkey by focusing upon the concept of soft power. For this purpose, these investments have been scrutinized by using a classical qualitative methodology. The contents of the Chinese media in Turkey have been examined in detail in terms of its policy of enhanced soft power. The main finding of the study is that China’s media activities in Turkey are congruent with its strategy of soft power and its policy of opening up of the media, which the Chinese authorities put into effect in 2001. Through this strategy, China has deployed its media in Turkey to construct the image of a “peaceful, humanitarian, and developed” country.


ANAHTAR KELİMELER: Yumuşak Güç, Medya, Çin, Türkiye


KEYWORDS: Soft Power, Media, China, Turkey

[PDF]