Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Öğrenmeye Yönelik Öğretim Elemanı Geliştirme Altyapısı


Faculty Development Infrastructure Intended for Technology Enhanced Learning


Yrd. Doç. Dr. Alev Elçi


ÖZET
Eğitimin ulusal sınırlardan küresel bir boyuta taşındığı ve bilgi toplumu olma yolunda politikaların ön plana çıktığı günümüzde, Türkiye’de yükseköğretim kurumları ve öğrenci sayısındaki büyümenin salt niceliksel değil niteliksel olarak da amaçlanması gerekmektedir. Bu nedenle bu kurumlarda çalışan öğretim elemanlarının mesleki gelişimi önem kazanmaktadır. Bu gelişimin temel hedeflerinden biri öğretim ve öğrenmeyi etkileyen faktörlerin önde geleni olan teknolojinin en etkin şekilde kullanılmasıdır. Bu çalışmada, yurtdışında teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenmeyi hedefleyen bir üniversitenin öğretim elemanı mesleki gelişim altyapısı gözlem ve görüşmelerle incelenmiştir. Nicel araştırma yaklaşımı ile öğretim elemanlarının kullandıkları teknolojik ortam, araç ve yöntemlere ilişkin veriler bir anketle toplanmıştır. Kurumda etkin temel girişimler, Öğretim Tasarımı Bölümü, Öğretim Elemanı Gelişim Komitesi ve Öğretim Elemanı Öğrenme Topluluklarıdır. Sonuçta öğretim üyelerinin, en çok çevrimiçi Öğrenme Yönetim Sisteminin kullandığı; materyallere erişim, ders etkinliklerini yönetmek ve öğrencilerle iletişimde yarar sağladıkları belirlenmiştir. Kendilerini geliştirmek için bir uzmana danışmayı daha çok tercih etmektedirler. Türkiye için önerilen, çevrimiçi eğitim ile öğretim elemanı geliştirme çalışmalarının ülkemizin kurumsal ve akademik yapısına uygun olarak ele alınmasıdır.


ABSTRACT
Education expanding from national boundaries to global boundaries and being knowledge community at the forefront of policies, in Turkey, not only quantitative but also qualitative raise in number of higher education institutions and students must be aimed. For this reason, faculty development in such institutions should be emphasized. One of the main goals of development should be learning to use technology efficiently for teaching and learning. In this study, a university abroad aiming for technology enhanced learning, with infrastructure for faculty professional development in place, has been investigated in this research using observations and interviews. The technological environment that is used by the academic staff is determined with quantitative research approach and data were collected via survey. Instructional Design Department, Faculty Development Committee, and Faculty Learning Communities were the three main initiatives in the institution. As a result, they were mainly using Online Learning Management System; where accessing materials, managing course activities and communicating with the students were the benefits they claimed. Also they preferred to consult a specialist to develop themselves. In Turkey, it is recommended to consider online faculty development efforts suitable to the institutional and academic infrastructure needs of our country.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretim Elemanı Geliştirme, Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Öğrenme, Çevrimiçi Eğitim, Bilgi Toplumu


KEYWORDS: Faculty Development, Technology Enhanced Learning, Online Education, Knowledge Community

[PDF]