Fen Eğitiminde Argümantasyon Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması


Fen Eğitiminde Argümantasyon Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması


Yrd. Doç. Dr. Memet Karakuş
Onur Yalçın


ÖZET
Bu araştırmanın amacı; argümantasyon temelli fen öğrenmenin öğrencilerin akademik başarılarına ve bilimsel süreç becerilerine etkisini deneysel yöntemlerle ortaya koyan bağımsız çalışmaların etki büyüklüklerini belirlemektir. Bu bağlamda bireysel çalışmalar 2007- 2015 yılları arasında incelenmiştir. Literatür taraması sonucunda ulaşılabilen çalışmalardan, Türkiye’de yapılmış argümantasyon temelli fen öğrenmenin, akademik başarı ve bilimsel süreç becerileri konu alanları incelenmiştir. Yapılan incelemeler; kodlama formu aracılığıyla ve dahil edilme kriterlerine göre yapılmış olup bireysel çalışmalar meta analiz yöntemiyle birleştirilmiştir. Fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenmenin akademik başarıya etkisi için 27 çalışma (40 karşılaştırma) ve argümantasyon temelli öğrenmenin bilimsel süreç becerilerine etkisi için 15 çalışma (19 karşılaştırma) meta analiz sürecine dâhil edilmiştir. Araştırma sonucunda; argümantasyon temelli fen öğrenmenin akademik başarı üzerinde pozitif ve çok geniş düzeyde, argümantasyon temelli fen öğrenmenin bilimsel süreç becerilerinde pozitif ve çok geniş düzeyde etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Akademik başarı etki büyüklükleri; yayın türünde doktora tezlerinde, eğitim kademesinde lisede, ders alanında fizikte ve uygulama süresinde 5-6 hafta arasında en fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bilimsel süreç becerileri etki büyüklükleri; yayın türünde doktora tezlerinde, eğitim kademesinde lisede ve ders alanında kimyada en fazla olduğu saptanmıştır.


ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the effect size of the independent studies that put into perspective the effect of the argumentation-based science learning on students’ academic achievements and scientific processing skills through experimental method. In this context individual studies between 2007 and 2015 were put into investigation. As a result of literature review of the studies conducted in Turkey, the subject areas of academic achievement and scientific processing skills of the argumentation-based science learning were examined. These examinations, the individual studies conducted according to the inclusion criteria through coding form were combined with the meta-analysis method. 27 studies (40 comparisons) for the effect of the argumentation- based in science learning on academic achievement and 15 studies (19 comparisons) for the effect of the argumentation-based learning on scientific processing skills were put into the process of the meta-analysis. As a result of the research it was found (concluded) that the argumentation-based science learning has a positive and large scale effect on academic achievement and that the argumentation-based science learning has a positive and large scale effect on scientific processing skills. The effect sizes obtained from the studies were calculated according to the publication type, education level, subject area and duration of the performance. the effect sizes of academic achievement were concluded to be the highest in publication type: the PhD. dissertation, level of education: high school, subject area: physics and the time of practice : 5-6 weeks. The effect sizes of the scientific process abilities were found to be the highest regarding the type of publication: PhD. dissertations, level of education: high school, and the subject area: chemistry.


ANAHTAR KELİMELER: Argümantasyon, Argümantasyon Temelli Öğrenme, Bilimsel Tartışma, Meta Analiz


KEYWORDS: Argumentation, Argumentation-based Learning, Scientific Discussion, Meta-Analysis

[PDF]