İş Yükü Algısı ve İş Yükünün İnsan Kaynakları Yönetiminde Kullanımı: Eskişehir’de Otel İşletmeleri Örneği


Workload Perception in Hotel Business and use of Workload in Human Resources Management in Eskisehir


Arş. Grv. Ezgi Atik
Prof. Dr. Meryem Akoğlan Kozak


ÖZET
Otel işletmelerinde çalışanların performansında iş yükü önemli bir faktördür. Aynı zamanda, iş yükünün yöneticiler tarafından dikkate alınması insan kaynakları yönetimindeki birçok sorunun önlenmesine de katkı sağlamaktadır. Otel çalışan ve yöneticilerinin iş yükü algılarının belirlenmesine yönelik hazırlanan bu çalışmada ayrıca, yöneticilerin insan kaynakları fonksiyonlarının yürütülmesinde iş yüküne verdikleri önem de belirlenmeye çalışılmaktadır. Çalışma, Eskişehir’de bulunan 23 otelden 262 çalışan ve 90 yönetici olmak üzere toplam 352 çalışanın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında, anket tekniğinden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler; faktör analizi, bağımsız örneklem T testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Pearson korelasyon analizi ile test edilmiştir. Araştırmada; çalışan ve yöneticilerin iş yükü algılarının, fiziksel, zihinsel, konumsal, çevresel ve duygusal olmak üzere toplam beş faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Çalışanların ve yöneticilerin demografik özellikleri ile iş yükü algıları arasında eğitim durumu, departman, yaş ve iş tecrübesi açısından anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Çalışanların ve yöneticilerin genel iş yüküne ilişkin algılamalarının ise orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, yöneticilerin insan kaynakları yönetimi ile ilgili faaliyetleri yürütürken iş yüküne en fazla planlama ve kariyer yönetimi fonksiyonlarında önem verdiklerine yönelik bulgulara da ulaşılmıştır.


ABSTRACT
Workload is an important factor at staff’s performance in hotels. At the same time, manager’s workload consideration prevents lots of human resources management problems. This research prepared to analyse staff’s perception about workload. It also aimed to detect manager’s consideration about workload when they performed human resources management functions. The research performed with 28 hotels and 352 staff (262 worker and 90 manager) in Eskişehir. In the reseach, survey technique used for collecting data. Data are tested with factor analysis, independent sample T test, one-way variance analysis and Pearson corelation analysis. In research, staff’s workload determined with five factors: physical, mental, positional, environmental and emotinal. Positional factors was found primary factors at workload perception. It determined relations between staff’s demographic characteristics and workload perception in terms of educational status, department, age and work experience. Workers’ and managers’ general workload perception found at average levels. Also, findings show that in human resources, managers primarily consider workload in planning and career managing.


ANAHTAR KELİMELER: İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları, İş Yükü, İş Yükü Modelleri, Otel İşletmeleri, Eskişehir.


KEYWORDS: Human Resources Management Functions, Workload, Workload Models, Hotels, Eskişehir

[PDF]