Tarihi ve Kültürel Değerlerin Dans Yoluyla Topluma Aktarımına İlişkin Görüşlerin Belirlenmesi: Eskişehir’in Tarihi ve Kültürel Değerlerinin Anlatımında “TYMBRİS’İN DANSI”


Public Perceptions On Transmitting Historical and Cultural Values Through Dance: Dance of TYMBRIS In Communicating Eskişehir’s Historical and Cultural Values


Doç. Dr. Hasan Çalışkan
Öğr. Grv. Bülent Batmaz
Prof. Dr. Deniz Taşcı
Öğr. Grv. Feyzan Şenbayram
Okt. M. Bektaş Tuncer
Öğr. Grv. Deniz Akalın
Öğr. Grv. Ahmet Ş. Erkoçak
Öğr. Grv. Muharrem Feratan
Arş. Grv. Mustafa Uluyol


ÖZET
Bu araştırmada; bir bölgenin kültürel değerlerinin topluma aktarımında araç olarak kullanılan yazılı ve görsel materyal, belgesel film, seminer, sempozyum, tiyatro oyunu ve festival gibi etkinliklerin dışında sahne sanatlarının kullanıldığı ve izleyici motivasyonunun yüksek olduğu halk dansları gösterisi ile Eskişehir bölgesinin kültürel değerlerinin topluma aktarımına yönelik toplum görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla; araştırmanın uygulandığı il olan Eskişehir’in tarihinin M.Ö. 4000’lere dayanmasından dolayı sahip olduğu geniş kültür hazinesi ve Porsuk nehri kenarına yerleşen toplulukların kültürel değerlerinin kronolojik bir sıralamayla ve dans yoluyla izleyici topluluğuna ne ölçüde aktarılıp aktarılamadığı değerlendirilmiştir. Dans gösterisinin temasıyla ilişkilendirilen Porsuk nehrinin mitolojik adının “Tymbris” olmasından dolayı dans gösterisi “Tymbris’in Dansı” olarak adlandırılmıştır. Dans gösterisini izleyen ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul edip anketleri geçerli sayılan 714 kişi araştırmanın katılımcılarını oluşturmuştur. Veriler; yazmayı ve işaretlemeyi gerektiren toplam 4 bölüm ve 27 maddeden oluşan Tymbris’in Dansı Araştırma Anketi ile toplanmıştır. Elde edilen veriler faktör analizi, kümeleme analizi ve çoklu uyum analizi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar, “Tymbris’in Dansı” adlı dans gösterisinin Eskişehir’in tarihi ve kültürünün dans yoluyla topluma aktarımında ilgi çekici ve kullanılabilir bir yöntem olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmanın son bölümünde gelecek araştırmalara ve uygulamaya dönük öneriler ve sonuçlar tartışılmıştır.


ABSTRACT
This study aimed to identify the perception and views of an audience towards the transfer of cultural values through a folk dance demonstration named “Tymbris’ Dance” that dramatizes various aspects of Eskisehir province both culturally and historically. With this purpose; rich historical and cultural background of Eskisehir which dates back to 4000 B.C. and also various cultural aspects of the civilizations settled along the Porsuk river was tried to be visualized through a dance performance chronologically. Since the Porsuk river was named Tymbris in mythology, the name of the demonstration was also given Tymbris’ Dance. The sample of the study was consisted of 714 people who accepted voluntarily to be a part of the research. Research data was collected through a questionnaire consisted of 4 categories and 27 items. Factor and multiple regression analyses were used to interpret the collected data. Results indicated that the transfer of the cultural and historical values and aspects of Eskisehir through dance performance with an audience is an acceptable and interesting way of sharing information with an audience. Last part of the research discusses the results and highlights recommendations for the future researches.


ANAHTAR KELİMELER: Eskişehir, Tarih Ve Kültür, Dans, Müzik, Değer, Görüş


KEYWORDS: Eskişehir, History, Culture, Dance, Music, Value, View

[PDF]