6360 Sayılı Kanunun Getirmiş Olduğu Yerel Kamusal Hizmet Sunum Farklılıkları


Local Public Service Delivery Differences Brought By Law No. 6360


Yrd. Doç. Dr. Hakan Arslaner
Arş. Grv. Sercan Yavan


ÖZET
Türkiye’deki yerel yönetim yapısındaki değişmelerin son temsilcisi konumunda olan 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” mali, idari ve siyasi anlamda birçok farklılık getirmektedir. Bu değişikliklerin tümünü ilgilendirebilecek olan yerel kamusal hizmetlerin sunumu da merkezde büyükşehir belediyelerinin olduğu bir sunum yöntemi öngörülmüştür. Son kanunla birlikte birçok yerel kamusal hizmet sunumunun büyükşehir belediyelerinin sorumluluğuna bırakılması ve büyükşehir belediyelerinin hizmet alanlarının genişlemesi oldukça dikkat çekicidir. Bu değişikliklerin değerlendirilmesi yönetimler arası hizmet paylaşım kriterlerine göre yapıldığında olumlu ve olumsuz tarafların olduğu görülmektedir.


ABSTRACT
In accordance with the law no. 6360 the establishment of Metropolitan Municipality and Twenty-seven Districts in Fourteen provinces, Law on Amending some Law and the Delegated Legislation which is the last representative of changes in the structure of local government in Turkey brings a lot of difference in terms of financial, administrative and political aspect. Presentation of local public services which may be of interest to all of these changes is provided with a presentation method that the metropolitan municipalities are in the center. Leaving a lot of local public service delivery to the responcibility of the metropolitan municipalities and expansion of the service area of metropolitan municipalities with the last law is quite remarkable. When evaluating these changes according to the intergovernmental service sharing criteria it seems to have the positive and negative sides.


ANAHTAR KELİMELER: Yerelleşme, Yerel Kamusal Hizmetler, Büyükşehir Sistemi


KEYWORDS: Localization Centralization, Local Public Service, Metropolitan System

[PDF]